Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RUSLAND IN EUROPA. 187
steeutcn, zoo als o. a. diamanten en smaragden in liet Oeralgebergtc.
J>e bewoners van Europisch Rusland kan men gevoegelijk in 7
hoofdstammen verdeelen, als: Slaven^ Letten, Finnen, Hamojeden, Ko-
zakken, Tataren en Duitschers. Men heeft voorts Joden en ook nog
Heidens, (*)
De eigenlijke Russen der bevolking) zijn meer gezet dan rank,
sterk van gestel, en zelden schoon. De vrouwen worden vroeg oud.
De Kozakken^ ten getale van 2 millioen, zijn meest nomaden, en
splitsen zich in verscheidene onderafdeelingen, van welke de Don-
sche Kozakken zich door hunne vlijt, zindelijkheid, dapperheid en
geregelde bezigheid (landbouw) boven de overigen onderscheiden.
De Finnen (3 milL), benevens de Liven en Esten, zijn arm, maar
vlijtig; zij zijn lefhebbers van dichtkunst en zeer bijgeloovig. De
Tataren zijn een knap slag van volk, zindelijk en vlijtig. De Kaïtka-
ziërs zijn dit evenzeer, en daarenboven vrijheidlievend en roofziek.
De Duitschers ^ die overal te huis zijn, zijn dit ook hier; hun getal
bedraagt 600,000. Dit zelfde is het geval met de Joden, wier getal
li millioen beloopt.
De Grieksche kerk is die van den staat, wier zigtbaar opper-
hoofd de keizer is. Zij hecht nog meer dan de Roomsch-Katholieke
aan leerstellingen en uitwendige formaliteiten , doch is veel verdraag-
zamer dan deze jegens andere godsdienstgezindheden. De vasten
worden zeer gestreng waargenomen. Behalve de leden der Griek-
sche kerk, heeft men ook Roomsch-Katholieken, Protestanten, Moham-
medanen en Heidenen, (f)
De hoofdtakken der Russische industrie, die in den laatsten
tijd zeer vooruitgegaan is, bestaan in fabrieken van leder, katoen,
wol, linnen, ijzer, talk, en thans ook vau zijde. De handel is
uitgebreid en van aanbelang. St. Petersburg en Moskau zijn de be-
langrijkste koopsteden, de laatste voor den binnenlandschen, de eerste
voor den buitenlandschen handel.
Europisch Rusland wordt (Polen er bij gerekend) verdeeld in 61
gouvernementen, die doorgaans onder de volgende hoofden worden
gebragt.
A. We Oostzee-proviiaciën:
l. Gouvernement St. Petersburg, 960? v. m., met 660,000 bew.
St. Petersburg, dc residentie van den keizer en de tweede hoofdstad des rijks,
eene der grootste» fraaiste, merkwaardigste en prachtigste steden van Europa, aan
den uitloop van de Neva in dc golf van Finland (of Kroonstad), is aan verschei-
dene kanalen, gedeeltelijk op eilanden, in eene lage vlakte gebouwd. Zij heeft 4
mijlen in onütrek en 5-10,000 inw. Men vindt hier vele prachtige gebouwen, zoo
als het keizerlijke Marmerpaleis, het keizerlijke Winterpaleis met de Hermitage,
waarin de rijkste kunstschatten bewaard worden. Verder het voormalige Michailov-
sche paleis, thans tot,eene genieschool dienende, het prachtige nieuwe paleis van
grootvorst MictiAëL, het paleis van den generalen staf, de nieuwe beurs, 180
kerken, waaronder dc prachtige Isaivkskerk, vele gestichten van weldadigheid, op-
voeding en onderwijs, waaronder eene hoogeschool, eene keizerlijke bibliotheek,
velerlei fabrieken, voorts eene haven en belangrijken zeehandel. Merkwaardig zijn
ook nog de Admiraliteit, de prachtige kaaijen, het Alcxander-Nevsky-klooster,
de Gostinoi-dwor of het groote koophuis, de Alexandcr-zuil vau 154 voet hoog,
(*) Men gelieve Heidens (ï'r. des Bohémiens) wel van Heidenen (Fr. des Paycns)
te ondcrbcheiden.
(+) Zie bovenstaande noot.