Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ITALIÜ. 109
X. HET EILAND MALTA, MET DE DAAKTOE BEnOORENDE
KLEINE EILANDEN.
Zij liggen in de Middellandsche zee, tusschen Sicilië en Afrika,
bevatten op 8 vierk. mijlen 130,000 bewoners, en behooren den
Engelschen. De grond van Malta is eene rots, die alleen door kunst
vruchtbaar gemaakt is, en brengt, behalve meer andere producten,
vooral katoen voort. De inwoners onderscheiden zich door werk-
zaamheid en industrie.
Pheniciërs, Grieken, Carthagers, Romeinen, Oost-Romeinen , Sarracenen (819),
Noormannen (1090) volgden elkander op als meesters van Malta, dat eindelijk bij
Sicilië bleef, tot Karel V, als koning der beide Siciliën, het aan de juist uit
Rhodus verdreven ridders van St. Jan den Dooper schonk, met last om de Mo-
hammedaansche zeeroovers te bestrijden. In 1798 nam Bonaparte, op wegnaar
Egypte, er bezit van, en in 1800 werd het door de Engelschen veroverd, aan
wie het nu toebehoort.
I. Malta, groot 6 v.m., telt 110,000 bew. — LaValetta, de zeer sterke hoofd-
stad, bestaat uit 5 deelen of steden, heeft twee goede havens en 60,000 inw.
Citta vecchia telt 5000 inw.
ü. Het eiland Gozzo beslaat 2 v. m., is wel bebouwd cn telt 25,000 bew.
Co min o is eene kale rots, van 5000 schreden in omvang.
OOSTKKRIJH.
Dit keizerrijk grenst ten oosten aan Rusland en Turkije; ten
zuiden insgelijks aan laatstgenoemd land, aan de Adriatische zee en
aan de Po, welke rivier het rijk gedeeltelijk van den Kerkelijken
Staat, M(5dena, Parma en de Sardinische staten afscheidt; ten wes-
ten aan Sardinië, Zwitserland, Lichtenstein en Beijeren; ten noorden
aan Saksen, Pruissen en het Russische koningrijk Polen. De grootte
bedraagt omstreeks 12,121 vierk. mijlen en het getal bew. nagenoeg
41 millioen zielen, die men — buiten de Heidens {Zigeuner, Zingari,
Bohémiens), wier getal op 94,000 geschat wordt, en de nog minder
talrijke Armeniërs en Grieken — in 5 volkstammen kan verdeelen.
1. De Slavische volkstam, wier getal ruim 15i millioen bedraagt, en
onderscheidene van elkander verschillende volken bevat, van welke
de voornaamste zijn: de Czechen (spr. Tsjechen), in Boheme en Mo-
ravië; de Slovaken, in Moravië en Hongarije; de Polen, in Galicië;
de Ruthenen, in Galicië en Hongarije; de Winden, Wenden of Slove-
nen, in Stiermark, Karinthië, Friaul, en eenige gedeelten van Hon-
garije, Kroatië en Tirol; de Ärien (ook Itasciërs of iiaijera genoemd),
in het Serbische wojwodschap en in het banaat van Temes, in
Slavonië, de Militaire Grenzen, enz.; de Slavoniërs, in Slavonië, de
Militaire Grenzen, het Serbische woiwodschap, enz.; de met Italia-
nen vermengde Slaven in het kustland; de Dalmaten en Morlaken in
Dalmatië; de Kroaten in Kroatië en de Militaire Grenzen, en ande-
ren meer. 2. De Duitsche volkstam, die onvermengd Oostenrijk bo-
ven en beneden den Ens, het grootste gedeelte van Stiermark en
Tirol, in kleiner getal Illyrië, Boheme, Moravië en Silezië, Ze-
venbergen en eenige streken in Hongarije, het Wojwodschap en het
Banaat bewoont; ook vindt men nog Duitschers in het noorden van
de Venetiaansche provinciën Verona en Vicenza. 3. De Grielcsch-