Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ITALlë. 101
13. Divisie Nuoro. (Met 3 prov.: Nu&ro, Lanusei en
Cuglieri)
Nuoro heeft 4000, Bono 6000, Lanusei 1800 en Cuglieri [s^r. Koelje'ri) 4000 inw.
14. Divisie Sas sari. (Met 4 prov.: Sassari^ AlgherOy
Ozieri en Tempio.)
Sassari heeft 24,000, Aighero, 8500, GaUnra 10,000 en Castel Sardo 2000 inw.
Ozieri en Tempio, ieder met 7000 inw., zijn groote dorpen.
11. HET LOMBARDTJSOH-VENETIAANSCH KONINGHIJK.
Dit rijk bestaat uit Venetië, weleer een gemeenebest, en Lombardije, vroeger
het hertogdom Milaan. In 1814 was het reeds een koningrijk, en werd toen door
het Weener congres toegewezen aan den keizer van Oostenrijk. In het begin van
1848 echter stonden de Italianen op en verdreven de Oostenrijkers; doch de kei-
zerlijke troepen hebben op hunne beurt (1849) de overwinning bevochten.
De beschrijving vindt men bij de Oostenrijksche staten.
III. UET VORSTENDOM MONACO.
Dit vorstendom, groot 2J v.m., met 7000 bew., ligt aan de Mid-
dellandscbe zee, in de Sardinisclie divisie Nizza, en staat onder be-
scherming van den koning van Sardinië,
Monaco, over welks al of niet verkoop aan Noord-Amerika in den laatsten
tijd veel is gesproken, heeft in zijne beide steden twee goede havens, cn juist
dit zet aan den verkoop van dat vorstendom aan de Unie een groot gewigt bij.
Nadat Monaco in 1793 met de republiek Frankrijk was vereenigd, werd het bij.
den Parijschen vrede aan zijnen wettigen beheerschef hergeven, en bij het verdrag
van 20 November 1815 de bescherming van het vorstendom opgedragen aan Sar-
dinië, welke staat zich het regt der militaire bezetting en tot benoeming van den
plaatskommandant in de stad Monaco voorbehield. De tegenwoordige regent Flo-
BESTAN is sedert 1841 aan het bewind; zijn zoon, die zich onlangs deed kennen
door zijne pogingen om het vorstendom geheel onafhankelijk le maken, is in
1818 geboren en voert van wege Frankrijk den titel van hertog van Valetitinois.
Toen de beroeringen van het jaar 1848 ook dit landje getroffen hadden, werd
het door Sardinische troepen bezet, en de koning van Sardinië vereenigde bij de-
creet van 18 September 1848 het vorstendom met zijn koningrijk. Vorst Fr.o-
RESTAN protesteerde wel daartegen en wendde zich later tot de groote Europesche
mogendheden, die de tractaten van 1814 en 1815 hadden geieekend; doch hij
verkreeg daardoor niets anders, dan dat de mogendheden aan de Sardinische
regorinj; ernstige vertoogen zonden over haar gedrag ten deze, terwijl in den
wezenlijken toestand des vorstendoms hoegenaamd geen verandering kwam. Men
zegt dat, ten gevolge daarvan, de vorst van Monaco bereids in 1852 mat de
Oostenrijksche regering over den verkoop van het vorstendom was in onderhan-
deling getreden, doch dat die onderhandelingen niet werden voortgezet, toen
men vernam dat de kabinetten van Londen en Parijs daartegen hun veto hadden
ingediend.
Monaco, hoofdplaats en vesting, heeft 1500 iuw. Mentone heeft 3000 inw. en
kustscheepvaart.
IV. HET HERTOGDOM TARMA MET PIACENZA,
Dit schoone, vruchtbare land ligt tusschen de Sardinische staten,
het Lombardijsch-Venetiaansch koningrijk, Mödena en een gedeelte
van Toscane, beslaat 113 vierk. mijlen, en telt 509,000 bew.
In 1545 maakte paus Paulüs III de republieken Parma en Piacenza tot her-
togdommen, en beleende daarmede zijnen zoon P^fiiit Alovs Fa-rnesk. Bij het