Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
BELGlë- 85
heeft men tam vee in Vlaanderen en Antwerpen, wild in het zui-
den; overvloed van graan, beste hop en vlas; steenkool in grooten
overvloed; ijzer, eenig zilver,' koper en lood, kalamijnsteen, aluin,
vitriool, marmer, goede molen-, slijp- en metselsteeneh, .leijen,
kalk, turf, minerale wateren, enz.
Het fabriekwezen is in eenen zeer bloeijenden toestand. Men
heeft er vele en aanzienlijke linnenfabrieken, uitmuntende linnen-
en garenbleekerijen, twijnderijen, kantfabrieken (de Brabandsche kan-
ten zijn beroemd), aanzienlijke wol- en lakenfubrieken, en nog an-
deren van velerlei aard, waarvan wij nog noemen de metaal-, ge-
weer-, rijtuig- en lederfabrieken, ver der nog brouwerij en, olieslagerijen,
zout- en suikerraffinaderijen, ijzersmelterijen, smederijen, enz. De
koophandel is in bloeijenden staat, en wordt binnen *slands door
de vele spoorwegen zeer bevorderd.
Men spreekt Vlaamsch en Waalsch; in de zuidelijke deelen en in
de groote steden heeft de Fransche taal de overhand verkregen en
wint steeds meer veld. Verre het grootste deel der bevolking be-
lijdt de Eoomsch-Katholieke godsdienst.
In Belgic is de troonopvolging erfelijk in de mannelijke linie. De
koning heet Leopold I, die, als eerste koning, in 1831 door het
volk daartoe verkozen is. De regeringsvorm is consiitntioneel. De ko-
ning heeft de vitvoerende magt, en deelt de wetgevende met tweeka-
mers, den senaat en de kamer der volksvertegenwoordigers.
Het land bestaat uit de volgende provinciën, die in arrondisse-
menten, en welke laatste wederom in kantons verdeeld zijn;
1. Braband (voorheenZuid-Braband), groot GO v.m., met772,000
bewoners.
Brussel, de hoofdst. des rijks en residentie des konings, aan de Senne. Zij
is gedeeltelijk op eene hoogte en gedeeltelijk in eene vruchtbare vlakte gebouwd,
en was voorheen van wallen omringd, die thans geslecht en in boulevards, als die
te Parijs, herschapen zijn. Zij bestaat nit de boven- en de benedenstad, waarvan de
eerste het schoonste gedeelte is, heeft 2 uren in omvang, 8 poorten, waaronder
zich de haaije Willemspoort bevindt, nu de Laekensche poort geheeten, 8 pleinen
en (in 1856) met de voorsteden 250,000 inw. Kr zijn aanzienlijke fabrieken, eene
universiteit, een nationaal museum, een fraai stadhuis, een park (gevecht 1830)
enz. De belangrijke handel dezer stad wordt bevorderd dooreen kanaal, dat naar
de Schelde loopt, en door spoorwegen, die van hier naar het noorden en zuiden
loopen. In de nabijheid ligt het kasteel Laeken, met een fraai park. De vlekken
Anderleeht met 2100 cn Meulebeke met 2000 inw., in de nabijheid van Brussel,
hebben levendige industrie. Leuven, groote stad aan de Dyle, heeft 26,000 inw.
en eene hoogeschool. (Slag 1831.) Tienen (Tirlemont), Biest en Nivelles hebben
7 b, 8000 inw. In de nabijheid der laatste stad vindt men de pachthoeve La belle
Alliance en het dorp Waterloo, die het tooneel zijn geweest van Napoleon's vol-
komene nederlaag, op den 18den Junij 1815, door dc vereenigdc Engelsche, Ne-
derlandsche en Pruissische legers. Onder de vele bezienswaardige gedenkteekenen
dezer overwinning behoort de Leeuw van Waterloo, ter eere der Nederlandsche
helden opgerigt. Bij Quatrebras, een uit vier huizen bestaande gehucht, waar de
wegen van Brussel naar Charleroi en van Nivelles naar Namen elkander kruisen,
vielen 16 Junij 1815 de Franschen de vereenigde Britten, Nederlanders en Duit-
schers elkander aan , en sneuvelde de hertog van Brunswijk. Ilet vlek Tervueren, met
eene stoeterij, heeft 1500 inw. Wavrt heeft 5000, Aerschot 40il0, Vilvoorden 3000;
Halte 6000 inw. De laatste stad is eene bedevaartplaats, met eene Mariakerk.
2. Antwerpen, 51 J v. m., met 440,000 bew.
Antwerpen, hoofdst. aan de Schelde, was in de I6de eeuw de grootste en bloei-
jcndste stad van al de Nederlanden. Zij is versterkt, welgebouwd, met grachten
doorsneden, en heett eene fraaije haven, dokken, belangrijke fabrieken, eene
prachtige hoofdkerk, met 2 der beste schilderstukken van Kübens, eene beurs,
eene sterke citadel en 80,000 inw., die gcwigtigen handel drijven. (Bombardement uit