Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 EUROPA.
meer vloeit, zich met het Winschoter-diep vereenigt, als Schuitonliep
door Groningen loopt, en, na de Drentsche A opgenomen te hebben,
als lleitdiep in de Lauwerzee valt; de IFest wolding er-A neemt de
Pekel-A en andere stroompjes op, en stort zich in den Dollart;
het Damster-diep^ grootendeels gegraven, loopt van Groningen naar
Delfzijl. — Het alleen door den strandvonder en zijn gezin bewoond
eiland Rottum behoort tot deze provincie, en is door de Wadden van
het vaste land gescheiden.
Arr. L Groningen, do hoofdstad op eene hoogte (den Bisschops-of Hondsrng)
en aon velo vaarten gelegen, heeft 36,000 inw, In 837 reeds eene hloeijende han-
delstad, werd zij in 1110 hemuurd, in 1698 door Coehoorn versterkt, en dikwerf
belegerd. Handel, vooral in granen, en scheepvaart bloeijen. Men vindt er tal-
rijke fabrieken, eene hoogeschool, en vele gestichten, waaronder het doofstora-
raen-instituiit, doorGuYOT gesticht.— Aan het Wlnschoter diep liggen de hloeijende
dorpen Hoogezand met 2000 cn Sappemeer met 2300 inw., beide met scheepstim-
mer werven.
Arr. 2. Winschoten, vlek aan het Winschoter-diep, heeft 4500 inw., handel
cn fabrieken. Het dorp Noordbroek heeft 2000, Zuidbroek 1500 inw. Oude en
Niemue Pekel-A zijn hloeijende veenderijen aan het Pekel-diep, ieder met 3900
inw.; de veenderij iStads-kanaal telt 3300 inw. — Aan de Oost-Friesche grenzen heeft
men het iort Bourtange, — Veendam is een aanzienlijk dorp, aan een zijkanaal van
het Winschotêr diep, met scheepvaart, fabrieken en 8S00 inw. Daaraan grenst
het dorp Wildervank, met bijna 5000 inw., die meestal van landbouw, scheepvaart
eu turfhandel bestaan.
Arr, 3. Apinfjadam, vlek aan het Damsterdiep, heeft 2100 inw. en paarden-
markten.—kleine vesting aan den mond van den Eems, heeft 1600 inw.
'Cn eene haven (met het ambt 4300 inw.).—Bij het dorp Uithuizen, met 3000 inw.,
fieeft men het slot Menkema; by Usquert, met 1400 inw., ruïnen vau het klooster
Wijtwert.
10. Drenthe, 48| v. m., met 92,000 bew. Deze provincie grenst
ten noorden aan Groningen, ten zuidoosten aan Hannover, ten zuid-
westen aan Overijssel, en ten westen aan Friesland. De bodem i3
hoog en zandig, vooral in het midden. Bijna de helft der provincie
is nog onbebouwd. Men vindt er hunneheddeu of opgestapelde steen-
hoopen, zoo men wil, graven van de aloude bewoners. Landbouw,
veenderijen, vee- en bijenteelt zijn de voornaamste takken van be-
staan; alleen te Meppel is de binnenlandsche handel belangrijk;
ook heeft men er fabrieken opgerigt. Er zijn alleen onbevaarbare
riviertjes, doch vele vaarten, waarvan de Smilder-vaart de voor-
naamste is.
Assen, aan de Smilder-vaart, de hoofdplaats, is eene opene stad met 5000
inw. en een ruim bosch, dubbel zoo groot als de Haarlemmer-hout. Het gou-
vernementshuis is een gedeelte der voormalige abdij. — Meppel, opene stad aan
de Smilder- en andere vaarten, heeft 6700 inw., vele fabrieken en belangrij-
ken handel, vooral in boter (kluiten). — Koevorden, eene sterkte, de eenige be-
muurde stad van Drenthe, heeft ruim 2500 inw. en geschiedkundige vermaardheid.
(Door RABENUAOPTverrastl672.) —^ooyeree», een aanzienlijk vlek, omringd door
veenen, heeft 7400 inw. — Onder het dorp Norn, met eene paardenmarkt en
6000 inw., behoort de kolonie Veenhutzen-, onder Vledder, met 2000 inw., do ko-
lonie Fr ederiks oord. — De Smilde, met 4000 inw., is een aanzienlijk dorp en
veenkolonie aan de Smildervaart. — In het dorp Eelde, met 1400 inw., hield
vroeger de Drentsche schulte zijn verblijf. In het Grollerhout bij Rolde, dat 1400
inw. telt, vergaderden weleer de staten. — Belangrijk zijn nog de dorpen Anlo
met 2200, Gasselte met 1100, Gieten met 1600, Emmen met 2000, Z>«/en met 2000
inw.; voorts Beilen, Ruinen^ Nyeveen en Dwingelo. — Het vlek Ruinenvold telt
1800 zielen.
11. Limburg, ruim 40 v. ra., met 213,000 bew. Deze provincie
bestaat uit het oostelijk gedeelte van het voormalige hertogdom, en
grenst ten noorden voor een klein gedeelte aan Gelderland, ten oosten