Boekgegevens
Titel: Aperçu de la grammaire Hollandaise
Auteur: Eys, W.J. van
Uitgave: La Haye: Martinus Nijhoff, 1890
[S.l.]: Zuid-Hollandsche boek- en handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203760
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aperçu de la grammaire Hollandaise
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
tigsten koning van zijnen tijd is het glanspunt in de
puissant roi de son temps est le lumineux point dans la
geschiedenis der XVIde eeiiw^ en levert een schouwspel
histoire du XVIme siècle et olîre un spectacle
op dat eenig is in de historie der wereld.
sur qui unique est dans la histoire du monde.
Die worstelstrijd voor vaderland en vrijheid^ door een
Cette lutte pour patrie et liberté par un
verachte hoop Geitzen aangevangen, door twee kleine
méprisé tas gueux commencé par deux petits
verscheurde gewesten^ half water en half moeras^
déchirés provinces moitié eau et motié marais, con-
gezet^ en geheel alleen ^ vijf jaren lang ^ volgeh^uêsn^
tinué et entièrement seul, cinq années long continué
zonder htdp van naburen^ ja erger^ van elk vérlaten^-^
sans aide de voisins, oui pire, de chacun alandonné^:
zelfs van eigen land- en stanigenooten^ die^ vrijimllig (fj^
même de propres compatriotes qui de gpi^' pu
gedwongenj den Spanjaard dienden!— die worsteJ^^^.^
de force le Espagnol servaient, cette luttèXï^;^^'
zonder legers^ zonder vloten aanvaard^ maar in de
sans armées, sans flottes commencée mais dans la
bewustheid van eigen kracht en in H geloof aan de
conscience de propre force et dans la foi à la
zege ^ met Oranje aan het hoofd en H vertrouwen op
victoire avec Orange à la tête et la confiance sur
God in H hart! met voorheeldeloozen moed en volhar-
Dieu dans le coeur avec exemple sans courage et persé-
ding gevoerd^ schoon ten koste van zware offers,
verance mené quoique au dépens de lourds sacrifices
schijnbaar hulpeloos soms, maar nimmer wanhopig^ en
en apparence espoir sans quelque fois mais jamais désesperé et
vaak met schier wonderdadige uitkomsten! — die
souvent avec presque miraculeux résultats cette
'worstelstrijd is een verheven schouwspel^ dat ons klein
lutte est un élevé spectacle que notre petit