Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Sommige tusschenwerpsels iiebben een' tweeden of derden naam-
val achter zich, die, daar hij niet van het tussehenwerpsel afhangt,
maar op zich zei ven staat, den naam draagt van zelfstandigen
naamval. B. v.: wee onzerl wee mijl ach mij!
87. Men schrijft met eene hoofdletter:
Het eerste woord van eiken volzin.
2'. Het eerste woord eener aaiihaling: Jezus zeide: »Heb
God lief boven alles en uw' naaste als uzelven."
3°. Het eerste woord van eiken versregel.
4°. De eigennamen en eigen-soortnamen: Amsterdam, Jo-
hannes de Dooper, de Alpen, de Franschen, Paschen, Janu-
arij. Herfstmaand, Zondag, Hervormden, Katholieken, het
Christendom, het Islamismus, Lente, Middelland sehe zee, de
Dam te Amsterdam, Willem de Veroveraar, Hendrik de Vierde,
Willem de Derde, Karei de Stoute, koning Willem I is de
Titus van Neder land,Vondel is de Homerusder Nederlanders, enz.
De Lijvoegelijke naamwoorden, die van eigennamen
zijn afgeleid: de Russische taal, hel Deventer bier, het Haar-
lemer meer, Holsteinsche boter, Deensche ossen, de Latijn-
sche kerk, de Grieksche godsdienst, enz.
6'. De namen van het Opperwezen: God, Aa Almachtige,
de Voorzienigheid, de Hemel, de Alomtegenwoordige, de Al-
wetende, enz.
7'. Di voornaamwoorden hem en dien, wanneer zij tre-
den in de plaats van den naam van het Opperwezen; b. v.:
Vertrouw u aan Hem {of Dien), die der menschen lot bestuurt.
Zoo ook: de Zoon des menschen-. Vader, Zoon en Heilige
Geest. Verder persoonsverbeeldingen: de Portuin, de Nacht,
de Vrede, de Godsdienst, enz., die alle als eigennamen kun-
nen beschouwd worden.