Boekgegevens
Titel: Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1864
2de, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3038
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203733
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte Nederlandsche spraakkunst: een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
e. Bede en lende hebben in meerv. redenen en lendenen of lenden.
ƒ. Vloo en koe hebben in 't meerv. vlooijen en koeijen.
g, Vleesch heeft in 't meerv. vleezen.
h. Raadgevingeny gevoelens, gedragingen, kundigheden, leerstel-
lingen of leeringen, twijfelingen, inlagen, bedriegerijen, doeleinden,
eerbewijzingen, oordeelvellingen worden gebruikt als het meervoud
^^.'Q.raad, gevoel,gedrag, kunde, leer, twijfel, inleg, bedrog, doel,
eer, oordeel.
L Franschman, Engelschman, Qelderschman hebben in 't meerv.
Franschen, Engelschen, Gelderschen,
Noorman heeft in 't meerv. Noormannen of Noren.
Landman, ambachtsman, koopman, timmerman, enz. hebben in 't
meerv. landlieden, ambachtslieden, kooplieden , timmerlieden, enz.
Men zegt in 't dagelijksch leven ook landmans, ambachtsmans,
koopmans, timmermans. Wildeman maakt wildemans.
Nevens visscher bestaat visschersman, dat in 't meerv. heeft vis-
schersmannen of visscherslieden.
Staatsman heeft in 't meerv. staatsmannen en staatslieden.
Muzelman, Oranjeman, drieman, tienman, honderdman hebben
in 't meerv. Muzelmannen, Oranjemannen, tienmannen, driemannen.
j. Men schrijft Sadduceën Sadduceêrs, Farizeen en Farizeërs.
k. 't Meervoud van hek, baak is hekken, baken; hekken,
baken: hekkens, bakens; klont: klonten; yz.'sx klonter: klonters;
van gebaar (o) : gebaren; van gehaarde (v): gebaarden.
l. Handvol heeft in 't meervoud handvollen. Sommigen schrij-
ven handenvol, anderen handen-vol. Is 't een zamengesteld woord,
dan schrijve men handvollen'm 't meervoud; zooniet, handen
vol. Hetzelfde geldt omtrent armvol en mondvol,
16. Sommige woorden hebben tweeërlei meervoud met verschil-
lende beteekenis. Hiertoe behooren : hemels en hemelen; beginsels
en beginselen; Heidens en Heidenen; knechts en knechten; letters en
letteren; mam en mannen; middels m. middelen; tafels en tafelen;
vaders en vaderen; wapens wapenen; wortels en wortelen; bals en
ballen ; cents en centen ; stuks en stukken; getallen en geialen ; slot*