Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
de nota van den hotelier bovendien nooit nacijferen, den
vollen prijs te berekenen, ware een diefstal; mijn gewe-
ten althans kant zich tegen zulk een wandaad aan!"
/rDie zienswijze strekt u tot eer," zei Humbug, die
moeite had een lachbui te bedwingen, en las ons toen
de tweede advertentie voor, die aldus luidde:
vriendschappelijke raad.
«fDINAH D. L. — Keer niet terug, men smeekt u er
i/om. Uwe moeder geniet de beste gezondheid. Men heeft
I/niets kunnen schikken. Alles in de familie gaat veel heter
usints gij vertrokken zijt."
//Dat is zeker een familie-geheim," merkte ik op.
//Voor iedereen ja, voor u echter niet!" antwoordde
de kwaker: //De advertentie doelt op eene ligtzinnige meid,
die wij, in haar eigen belang en in dat der openbare zede-
lijkheid, naar Californië hebben moeten zenden, waar zij als
onderwijzeres wel haren weg zal vinden. We vreezen even-
wel dat de ongelukkige onderweg van plan veranderd is en
den een of anderen dag terugkeert. Daarom doen we haar
bedektelijk gevoelen, dat zij wijzer doet de reis voort te zet-
ten; in ons huis althans is geen plaats meer voor haar!'
//Ik bewonder uwe menschlievendheid," hernam ik met
kwalijk verborgen spot: //Het doet me leed dat ik in u
niet reeds bij den eersten oogopslag den edelen men-
schen vriend herkend heb.'
i/U heb ik dadelijk herkend," zei hij: uMartha heeft
mij haren meester en de vreeselijke gebeurtenissen van
gisteren in zulke trouwe kleuren afgemaald, dat ik straks
dadelijk wist wien gij waart."
De edele herbergier sprak den naam van Martha met
eene zalving uit, die mij trof en mij eerst later duidelijk
zou worden. Wel lag mij dadelijk de vraag op de lippen
hoe en waar hij Martha had leeren kennen; maar op
hetzelfde oogenblik stormde een man, met verhit gelaat,
het bureau binnen met den uitroep:
//Groot nieuws, mijnheer Humbug! de burgemeester,
op heeter daad betrapt door den echtgenoot eener actrice