Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
//Wel zeker, amice!" — antwoordde Truth: //De Heer
Little heeft voor zijne nieuwe leening behoefte aan mijne
eer en laat ons derhalve vragen voor hoeveel wij ons
verkoopen willen!"
//Gij vat de zaak geheel verkeerd op," — zei Fox heel
zoetsappig: »Wij vragen van u niets meer dan hetgeen
wij reeds va« andere bladen verwierven; de Lynx, de
Zon en de Tribune zullen onze leening aanbevelen, —
wij zijn althans met die bladen in onderhandeling."
//W«lnu, als gij reeds zóó veel dagbladen ter uwer be-
schikking hebt, dan kunt gij onze medewerking best
missen."
//Ja, maar de beurs heeft veel vertrouwen in de Paris-
Télégraphe en daarom is ons uwe hulp niet onverschillig;
we zijn tot groote opofferingen bereid."
//Mijnheer Fox !" riep de journalist, terwijl zich eene
doodelijke bleekheid over zijne wangen verspreidde (Truth
leed aan eene hartkwaal, maar arbeidde toch van den
vroegen morgen tot den laten avond voor datgeen wat
hij geloofde dat in zijne roeping lag): //Mijnheer! ik ge-
last u onmiddellijk dit bureau te verlaten."
//Dag Mijnheeren!" — zei Fox op honigzoeten toon en
was in een oogenbiik verdwenen.
We verdiepten ons daarna in een zeer langdurig ge-
sprek over de houding, die de drukpers in een goed ge-
ordenden staat behoort aan te nemen, waarbij de Heer
Truth de meest bespottelijke denkbeelden ontwikkelde.
Vooral kon de kortzigtige zich maar niet vereenigen met
het monopoliseeren der dagbladen in handen der regering.
//Waarheid blijft waarheid," zeide hij : //en officiëele waar-
heid is een onding. Gouvernementen, ministers, ambtena-
ren, wat beteekent dat alles? Zijn dat niet menschen als
wij, even wijs en onwetend, even feilbaar? Hen tot de
eenige verkondigers der waarheid te maken, is eene onge-
rijmdheid. De waarheid is het eigendom van iedereen,
even als de lucht en het licht. Men kan, ja, beproeven
haar te verstikken door de menschen het spreken te be-
letten. Maar wie zou van zulk een schandelijk geweld