Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
ondeugden, die tegen den goeden smaak indruischen, en
die wij Franschen liefst aan de Engelschen overlaten.
Dank zij mijne vrouw, dank zij hare wijze lessen, ver-
vulden wij, naar ik vertrouw, eene zeer moeijelijke rol
met passende betam.elijkheid; zij, die ons, onverschillig
welk weder het was, altijd op hetzelfde uur in het Bosch
van Boulogne zagen verschijnen, hebben ons te dien aan-
zien stellig regt laten wedervaren, ik durf beweren, dat
wij onzen stand te Parijs wisten staande te houden en
dat we zonder schande het meest bedrijvige leven leid-
den, dat men zich denken kan; we bragten iederen mor-
gen minstens twintig visites en verzuimden des avonds
geen enkele soiree. Dat alles was nu goed en wel, maar,
zal ik het bekennen? in het barbaarsche land, waarin ik
mij nu bevond, verkreeg mijn dierlijke aard de boven-
hand; ik gevoelde mij gelukkig, dat ik niet meer van
iedereen spreken hoorde, dat ik mij nmt m^Qv gelijk ieder-
een behoefde te gedragen; het was mij lief, dat mijne
vrouw zich om niets dan om haren man bekreunde, dat
op Gods wijde wereld voor haar niets anders scheen te
bestaan dan haar echtgenoot, hare kinderen en liaar huis-
houden. Ik gevoelde, dat ik koning in mijn huis was, en
ik was zóó tevreden over mijne onderdanen, dat ik, toen
we den trap opgingen oni de keuken te verlaten, den
arm om Jenny's middel sloeg en haar nogmaals omhelsde,
iets dat haar bijster sterk deed kleuren. uFor shame,
mister Smith P'' fluisterde zij op een toon, die mij deed
gelooven, dat wij beiden plotseling twintig jaar jonger
waren geworden!