Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
197
gedaan om je tot een zelfstandig mensch te vormen, en
dat is een groot ongeluk, want maar al te dikwerf ne-
men de hartstogten de plaats in, die voor een vasten
wil bestemd is. Tracht zelf daarin te voorzien en wordt
een man. Kies een onafhankelijke positie in de maat-
schappij uit; verwacht de fortuin slechts van u zelf. Buig
het hoofd voor niemand ; zorg dat ge nooit behoeft te
blozen, noch tegenover uw eigen geweten, noch tegen-
over God. Bedenk steeds, dat het geluk niet in het be-
zit van aardsche dingen, maar in een goed geweten ligt.
De ware grootheid bezit slechts hij, die zich door eer-
lijkheid, deugd en arbeid heeft weten op te werken.
Wees een goed Christen en een goed staatsburger en her-
inner u steeds dat er twee onverwinbare krachten zijn,
die ons op de zelfzucht, die ons verteert, kunnen doen
zegepralen: de liefde tot God en de liefde tot de vrij-
heid ! — Adieu Susanne ! Kies zelve den man uit, waar-
mede gij u voor het leven wilt verbinden. Bekreun u
noch om zijne maatschappelijke positie, noch om zijn rijk-
dom; let er slechts op of hij goed en braaf is, — dat
is de eenige rijkdom, die onafhankelijk is van tijd en
toeval. Neem vooral een man, dien gij achten kunt en
die uwe zienswijze over de gewigtigste vraagstukken des
levens deelt. Zorg dat gij trotsch kunt zijn op den va-
der uwer kinderen. De liefde vervliegt, maar het ver-
trouwen en de achting blijven hunnen zetel aan den hui-
selijken haard vestigen en worden op gevorderden leef-
tijd iets weldadigers en heiligers dan de liefde zelve.
Waak er voor dat de harten uwer kinderen niet besmet
worden door het égoïsme van onze dagen ; laat hen met
hun grootvader op betere tijden hopen, al moeten zij dan
ook lijden even als hij dat deed. Geloof me, mijn kind,
7-ij die weenen op deze aarde, zijn daarom nog niet de
ongelukkigsten, de meest beklagenswaardigsten ! — Adieu
Jenny ! Vergeef mij, indien ik u straks mögt gekwetst
hebben en veroorloof mij u een laatsten raad te geven.
Gij allen. Françaises, hebt te veel geest en geslepenheid ;
om werkelijk gelukkig te zijn ontbreekt u te veel een-