Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
Hier is slechts plaats voor de justitie, op eerbiedwek-
kende wijze vertegenwoordigd door de onpartijdigheid
van den magistraat en de wijsheid der jury. Ik verte-
genwoordig den beschuldigde; gij vertegenwoordigt den
klager, wien de maatschappij u tot steun gegeven heeft.
Gij bezit geen enkel regt dat ook niet het mijne is; ik
bezit geen enkel privilegie wat ook gij niet opeischen
kunt. Ware het anders, dan zou de schaal van het ge-
regt valsch zijn, — dan ware de beschuldiging altijd
sterker dan de verdediging, en waar zou het dan heen
met de vrijheid der ingezetenen?"
-/Mijnheer de President," zei ik ironisch: //Is dat ook
al een dier théoriën, die door de antecedenten van het
hof geregtvaardigd worden?"
//Mijnheer de procureur-generaal", antwoordde hij op
een toon, waarin een zeker leedwezen doorstraalde://uwe
vraag verbaast mij werkelijk. Kan de gelijkheid tus-
schen beschuldiging en verdediging in een vrij land aan
eenigen twijfel onderhevig zijn?"
Daar bleef niets voor mij over dan den mond te hou-
den en het lijdelijk aan te zien hoe Fox de getuigen
mishandelde.
Een zaak schonk mij evenwel eenige troost. Daar
is geen misbruik, dat, naast duizenderlei nadeel, niet
een klein voordeel met zich medevoert. Van kinds af
verhard tegen de zware beproevingen van het openbare
leven, lieten de getuigen zich volstrekt niet door Fox
van hun stuk brengen, zóó zelfs, dat hij in dat duël
met woorden, niet altijd de bovenhand behield. Hij scheen
evenwel onkwetsbaar en rigtte zich, na menigwerf door
de getuigen uit den zadel geworpen te zijn, met hernieuw-
de kracht weder op. Nooit werd voorzeker de vrijheid van
een mensch met meer wanhopige geestkracht verdedigd!
Onder de getuigen behoorde ook vriend Seth, die den
advocaat de nederlaag van dezen morgen maar niet scheen
te kunnen vergeven. Hij antwoordde dan ook op zijne
vragen zóó, dat ik er, bij al mijn verdriet, dikwerf om
lagchen moest.