Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
dat die kerel de maatschappij als zijn natuurlijken vijand
beschouwde en dat hij evenveel minachting voor de wet
als haat jegens de overheid koesterde, — 't was in één
woord, een dier wilde dieren, die men dooden moet, om
er zelf niet door verslonden te worden.
//Beschuldigde," — zei de president: //pleit gij schuldig
of niet schuldig T'
//Een mooije vraag!" antwoordde de boef met weêrga-
looze onbeschaamdheid: //schuldig of niet schuldig! Daar
kunnen wij beiden niet over oordeelen voor we de ge-
tuigen gehoord hebben."
//Mijne Heeren de gezworenen I" riep ik uit: ,/we heb-
ben niets verder te hooren! Neem acte van deze verkla-
ring des beschuldigde. Sints wanneer aarzelt een on-
schuldige om dadelijk te verklaren dat hij niet schuldig
pleit? Slechts een misdadiger van beroep bezit die mate
van onbeschaamdheid ! Zie hem slechts aan en beken dan
met mij, dat de misdaad dezen ellendeling op zijn onbe-
schoft gelaat geschreven staat!''
//Ik teeken protest aan tegen deze theorie I" — riep de
verdediger des beschuldigde, — mijn onveranderlijke
tegenstander, de sollicitor Fox.
//Ja," zoo hernam hij: //ik protesteer en zal altijd blij-
ven protesteeren tegen eene leerstelling, die nimmer door
de geregtshoven van het vrije Amerika werd gehuldigd.
Ik ontzeg u het regt, om de woorden eens beschuldigde
te verwringen, met het doel om daardoor zijne veroor-
deeling te verwerven. Ik ontzeg u het regt, om eene
bepaalde beteekenis te hechten aan zijne houding, zijne
gelaatsuitdrukking en den toon waarop hij spreekt, ten
einde hierdoor zijne schuld te bewijzen. Indien het ge-
oorloofd ware zich op die bedriegelijke kenteekenen te
beroepen, die ieder bovendien naar luim en hartstogt kan
verklaren, wie ter wereld zou dan kunnen ontsnappen
aan de vurige welsprekendheid van de Heeren procureurs-
generaal? De beschuldigde zwijgt? — ziedaar het bewijs
dat zijn geweten hem overstelpt; hij die zwijgt erkent
schuld. De beschuldigde protesteert met kalmte tegen