Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
eerst een blik om mij henen. Wat was alles in die
geregtszaal eenvoudig! Humbug zat voor een lessenaar
met een griffier naast zich; beiden waren eenvoudig
in het zwart * gekleed; de advocaten droegen evenmin
kostuum. Een houten balustrade vormde de eenige af-
scheiding tusschen publiek en regtbank.
Tegenover de lessenaar van Humbug, bevond zich links
een afgesloten ruimte voor den beschuldigde, den klager
en de getuigen, en regts eene eereplaats voor de steno-
grafen, als vertegenwoordigers van dertig millioen Ame-
rikanen I Ziedaar waarheen de democratie een volk voert!
En toch moet ik het als eerlijk man bekennen, dat ik
nooit in eenig land meer eerbied voor de wet en ver-
trouwen in den regter heb aangetroft'en, als in Amerika.
Dat is een van die afwijkingen en abnormaliteiten, die
het bewijs in zich schijnen te dragen, dat dè Amerikaan
evenzeer geboren is voor de vrijheid, als de Franschman
voor het krijgsmansleven en de Duitscher voor zuurkool
met wijsbegeerte. Wie zal nu evenwel willen beweren
dat de maag van ieder volk bestand is tegen filoso-
3hie met zuurkool? Ziedaar gevolgelijk het onomstoote-
ijk bewijs geleverd, dat ook de vrijheid niet voor ieder
volk deugt. In Frankrijk, die bron van alle wetenschap,
is men sints lang en vooral weder sedert zekeren be-
ruchten coup-d'état, tot de ontdekking gekomen, dat er
op de weereld tweeërlei rassen bestaan, de indwidualisteny
en de centralisten. De eersten bezitten het vermogen om
zich vrij en zelfstandig te bewegen, gelijk de vogel in
de lucht. De anderen zijn daartoe onbevoegd en moeten
in kudden bijeengehouden worden gelijk de schapen, om
ook gelijk deze te worden geschoren. Staatkunde, gods-
dienst, wijsbegeerte, vrijheid, dat zijn al te gader onder-
deden van de natuurlijke historie; het zijn niets dan ken-
teekenen, waardoor men den homo cixnlizatiis onderschei-
den kan van al de andere twee- of viervoetige dieren.
Lof en hulde aan de geniën in Frankrijk en sommige
andere deelen van Europa, die tot deze prachtige ont-
dekking zijn gekomen!