Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
tegen den nieuwen inspecteur der straten en wegen was
ingesteld. Ik huiverde!.... maar kreeg gelijktijflig een ge-
lukkigen inval. .luist wilde ik het woord vragen, toen
Fox zijne pleitrede aanhief.
//Er zijn" zeide hij, terwijl hij de lange armen veel
beteekenend naar mij uitstrekte: //Er zijn zekere lieden,
die zonder genie, zonder talent en zonder bekwaamheid,
alleen uitblinken door hunne even behigchelijke als zie-
kelijke eerzucht. Die lieden slagen er soms in ambten
en bedieningen te veroveren, en verbeelden zich dan dat
deze eenig en alleen in het leven werden geroepen om
hunne kleingeestige ijdelheid te streelen"....
Ik had aan dien aanhef jtrecies genoeg en was er vol-
strekt niet op gestehl dat de stenografen nog meer zou-
den opteekenen. Ik verhief derhalve de stem en zei:
//Veroorloof mij, mijnbeer de regter...."
Maar Fox bulderde mij toe:
//Val mij niet in de rede! Dat is niet geoorloofd!
Laat mij uitspreken!"
Dat lag echter geenszins in mijn plan. Ik hernam der-
halve :
//Veroorloof mij, mijnheer de regter, te doen opmerken,
dat er eerst dan gepleit kan worden, wanneer er een proces
aanhangig is en ik verklaar, dat hier van geen proces sprake
kan zijn. Eerst sints een paar dagen tot inspecteur der straten
en wegen benoemd, zoude ik een ongeluk, (lat aan Seth
Doodle met zijn rijtuig overkomen is — want dat is het
punt waarvoor men mij vervolgt— kunnen verontschul-
digen door te beweeren, dat ik in dien korten tijd niet
iederen straatsteen heb kunnen inspecteren; ik zou ook
de verantwoordelijkheid van liet gebeurde op jnijne voor-
gangers kunnen werpen, — maar dat zijn al te gader
chicanes, die een publiek ambtenaar niet voegen. Ik wil
een der eersten zijn die het voorbeeld geef van eerbied
voor de wet. Ik neem de verantwoordelijkheid van het
gebeurde voor mijne rekening en is het derhalve overbodig
dat de heer Fox zijne pleitrede ten einde brengt."
//Bravo!" riep Seth: //Gij zijt een juweeltje van een