Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
„ter, het was dezelfde steen, die aan Susanne en mij
„bijna het leven heeft gekost!" en daarop volgde zij
ons, zonder eenig verlof gevraagd te hebben, naar het
tribunaal.
De woorden van Martha hadden een diepen indruk op
mij gemaakt. Ik ben en blijf van gevoelen, dat het open-
baar gezag altijd en onvoorwaardelijk gelijk heeft en ver-
loren is, wanneer het gedoogt dat men zijne handelingen
aan eene kritiek onderwerpt. Of eenige menschen of
])aarden den nek breken, doet niets ter zake; beginselen
zijn daarboven verheven. Maar ook mijne dochter had,
gelijk ik vroeger verhaald heb, het sLagtoffer kunnen
zijn van den slechten toestand waarin het plaveisel ver-
keerde en dat denkbeeld gaf een schok aan mijne con-
servative gezindheid, want ik herinnerde mij maar al te
goed, dat ik destijds, naar het voorbeeld van Seth, wraak
geschreeuwd had tegen het gezag, dat door slechte ])Iigts-
betrachting, het leven mijner eenige dochter in gevaar
had gebragt. Hoe zwak is toch ons hart en in welk
eene onvergeeflijke mate werken neven-omstandigheden
terug op onzj politieke beginselen!
Toen wij het lokaal binnentraden waarin het geregtshof
zetelde, vonden wij er niemand dan Humbug aan de groene
tafel. Zoodra ik de deur binnentrad, riep hij mij op har-
telijken toon toe:
//Bonjour, doctor Smith! Dat is regt braaf van je,
dat je mijn nederig tribunaal eens komt bezoeken. Het
bewijst dat gij eerbied koestert voor de justitie, die zus-
ter der godsdienst!"
I/Mijnheer de regter," antwoordde ik: //ik kom niet
tot u als vriend; ik kom procederen."
//Een proces!" riep Humbug en fronsde de zware wenk-
braauwen: ^Hebt gij de wijze les onzer vaderen vergeten ?
Er zijn zes zaken die men noodig heeft voor men zich
aan een proces waagt: primo eene goede zaak; secundo
»een goed advocaat; tertio een goede raad; quarto goede
bewijzen; quinto een goed regter en sexto goed geluk.
Daar het nu tot de zeldzaamheden behoort, dat iemand