Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
1°. Voor het breken der boomen en andere schade Dollars.
aan eene tilbury..................50
2°. Voor verwonding van een paard en waarde-
vermindering van hetzelve, een minimum van 150
3°. Voor een geschaafde knie, bedorven hoed,
gescheurden pantalon,gekwetst aangezigt, enz.,
alles ten nadeele van genoemden Seth Doodle,
uit achting voor Doctor Daniel Smith tegen
den minst mogelijken prijs berekend . 200
4°. Voor doorgestaan leed, hersenschudding, tijd-
verlies, enz............ 100
5°. Voor diverse onkosten, gevolgen der won-
den van paard en mensch, genees- en heel-
kundige hulp, consult van een advocaat, enz. Pro memorie.
Totaal dollars 500
Ten diepste verontwaardigd wierp ik die apothekers-
rekening in een hoek, — hetgeen niets anders te weeg
bragt dan dat Fox met bewonderenswaardige vlugheid
eene dagvaarding te voorschijn bragt en mij die in be-
hoorlijken vorm notificeerde. In dat stuk werd hoofdza-
kelijk een beroep gedaan op ik weet niet welk wets-arti-
kel, hetwelk de bespottelijke en onzinnige strekking had
te bepalen, dat de ambten en bedieningen niet dienen
ten voordeele van den titularis, maar van het publiek,
zoodat hij verantwoordelijk is voor slecht beheer.
Ik boog het hoofd en begreep voor het eerst, dat ik
het slagtoffer mijner dwaze eerzucht was. Gisteren was
ik de held der menigte; heden was ik haar slaaf: In
dat waanzinnige Amerika beveelt het volk en gehoor-
zaamt de ambtenaar. Had ik dat alles vooruit geweten !....
Tot mijne stomme verbazing werd ik door Fox ge-
sommeerd, om hem onmiddelijk te volgen naar de regt-
bank der wijk, om mij, bij monde van Humbug, tot
betaling der 500 dollars schadevergoeding te hooren ver-
oordeelen.
Daar bleef niets anders over dan te gehoorzamen. Seth
sloot zich bij ons aan, toen wij mijne woning verlieten.
Toen ik heenging beet Martha mij in het oor i Mees-