Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
Ik keek den jeugdigen geestelijke, die mij reeds, voor
we aan tafel gingen, onder den naam van Naaman was
voorgesteld, met ongeveinsde verbazing aan en zei:
//Gelooft gij dat uwe kerk waarheid leert?"
//Dat spreekt van zelf; ik zou haar anders verlaten."
//Maar indien gij dan ontkent dat Truth dwaalt, dan
zijn er twee waarheden, eene Presbvteriaansche en eene
Congregationalistische. Op die wijze kunnen er nog meer
waarheden zijn, eene Doopsgezinde, eene Luthersche, eene
Methodistische, en zóó voorts. Verontschuldig mijne onwe-
tenheid, maar tot dus ver was ik altijd de meening toege-
daan, dat de waarheid één en ondeelbaar was.*
//Doctor Smith" hernam Naaman: //als gij u op zee be-
vindt en gij wilt weten hoe laat het is, wat doet gij clan?"
//Dan raadpleeg ik de zon en die geeft mij antwoor'd.
Wilt gij mij met eene apologie uit het veld slaan? Weet,
mijnheer, dat men op mijn leeftijd slechts door grondigi^
argumenten te overtuigen is!"
//Ik ben nog jong, doctor, en mag derlialve aanspraak
maken op uwe toegevenheid. De zon dient u alzoo om
het uur te bepalen. Als het nu 12 ure des middags te
Parijs is, kunt gij mij dan ook zeggen hoe laat het te
Berlijn is?"
//Neen! Al wat ik weet is, dat een telegram die des
morgens ten 11 ure uit Berlijn wordt verzonden te Pa-
rijs ten lOi/g ure aankomt, hetgeen wil zeggen, dat hij in
schijn dertig minuten vroeger aankomt als hij verzonden
is. Het doet overigens weinig ter zake; ik stem toe, dat
wanneer het 12 ure te Parijs slaat, het 1 ure is te Ber-
lijn, 2 ure te St, Petersburg en mijnentwege 9 ure in
den ochtend op de Azorische eilanden en 7 ure te Que-
bec. Alles hangt te dien aanzien af van den Meridiaan."
//Het is alzoo allerwege dezelfde zon en nergens het-
zelfde uur? Hoe zou dat toch komen?"
//Komaan! Ge zijt stellig een astroloog en ge wilt mij
les geven! Ik antwoord u, mijnheer de professor, dat
de zon dezelfde blijft, maar van verschillende punten
wordt ijezien.*'