Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
moeite ! Mevrouw Truth verhief het grootsche van de
nieuwe betrekking haars mans hemelhoog. De hoogmoed
verblindde haar.
//De vrouw van een geestelijke te zijn," zeide zij : //dat
is het droombeeld van alle meisjes. Indien gij eens wist
hoeveel verdriet het mij heeft gebaard toen mijn waarde
Joël zijne roeping voor den geestelijken stand in der tijd
liet varen, om zich aan de journalistiek te wijden ! Slechts
als de echtgenoote van een geestelijke, ziet de vrouw al
hare wenschen vervuld: alleen dan, is zij, in de volle be-
teekenis van het woord, de trouwe gezellin van haren
man, zijne werkelijke wederhelft: hetzelfde leed, hetzelfdi;
genoegen, dezelfde pligten !"
//Lieve deugd, mevrouw Truth, ge houdt, naar het voor-
beeld van je man, toch geen preêken?"
//In de kerk, neen ! De apostel Panlus verbietlt het ons.
Maar is het dan ook wel uitsluitend in de kerk, dat de
geestelijke aan zijne roeping beantwoorden en Gods woord
verkondigen kan? Jonge meisjes te onderrigten, jonge
vrouwen raa:l te geven, kraamvrouwen te bezoeken, we-
duwen te troosten, zieken te bewaken, hen het Evangelie
voor te houdén en hen, zoo noodig, te leeren sterven —,
zie, dat zijn zaken waarin ik mijnen man helpen en hem
soms zelfs vervangen kan. Joël!" riep ze met verheffing
van stem: //is het niet waar? ben ik niet uw vicaris?
on stelt gij als zoodanig geen vertrouwen in mij ? '
Op die zonderlinge vraag, die zonderling genoeg, slechts
aan mij zonderling toescheen, antwoordde Truth met
eene toestemmende beweging der hand en een goedhar-
tig lachje.
De vrouw van <len predikant, was alzoo ook pre-
dikant!
Zulk eene absurditeit was mij nooit voorgekomen ! Het
is dan ook waar, dat ik altijd in een beschaafd land ge-
woond had. Het bal en de keuken, ziedaar de beide polen
van het bestaan eener française. Daar buiten te gaan, leidt
slechts tot wanorde en belagchelijkheden.
//Er is evenwel," zoo vervólgde mevrouw Truth: ^er