Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
reeds zijne conciliën gehouden had en dat de spreu-
ken des konings Acoka, gegrift op de gi-anietrotsen van
Indië, reeds mededeelzaamheid en opoffering aan gansch
de waereld predikten I Gij vergeet, zeg ik n, dat het
Bhoudismé eene hervorming is van de door de Braminnen
misvormde godsdienst en dat de Védas, die gewijde boe-
ken onzer voorvaderen, tot aan liet begin der wereld op-
klimmen I Maar laten wij de getalsterkte en de oudheiil
der godsdienst rusten; dat zijn beiden misschien slechts
toevallige omstandigheden, die niets kunnen afdingen op
de waarheid van het beginsel zelf. Maar ik wil het ii
\'ragen; welke godsdienst was de eerste die vrijwillige
onthouding, liefde en milddadigheid predikte? Is het n
onbekend dat Yo vijf honderd en vijftigmaal een aardscJi
bestaan doorloopen heeft en dat hij zich in elk dier in-
carnatiën voor het menschdom ten offer heeft gebragt?
Is het u onbekend, dat hij zich tot lam hervormde om
den tijger te voeden, dat hij duif werd Ier wille van den
valk en dat hij zich als haas onder het bereik stelde van
den uitgehongerdf^n jager? Hebt gij dan de gewijde ge-
schiedenis van Vesavantara niet gelezen, die uit liefde
en menschenmin zijne vrouw en zijne kinderen ten offer
bragt? Zijn wij niet, met uitsluiting van alle andere gods-
dienstige gezindten, de ëénige die, uit afschuw voor
moord, ons van het vleesch en bloed der dieren onthou-
den? Heb ik daar ginds zelfs niet een filter, opdat ik het
water <iat ik drink zou kunnen zuiveren en alzoo het
leven sparen aan zoo vele onzigtbare diertjes? Gij, Chris-
tenen, uwe kerkelijke geschiedenis behelst, zegt men,
niets dan eene aaneenschakeling van twisten, oorlogen en
moordtooneelen. Heden slagtoffer, wordt gij morgen op
uwe beurt beul I Bij ons Bhoudisten daarentegen, kent
men slechts martelaren. In een tijdsverloop van twee
duizend vier honderd jaren, heeft men menigwerf ons bloed
doen stroomen; men heeft ons zelfs uit Indië verdreven;
maar onze handen zijn rein gebleven; wij hebben niets
in onze gedenkboeken, waarover we ons zouden belioeven
te schamen: welke godsdienst kan hetzelfde beweren?
S