Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
geloof logen en uwe eeredienst slechts hulde aan afgoden
brengt? Gevoelt gij dat, dan zijt gij een charlatan, die
verdient dat men hem straffe; gevoelt gij dat niet, dan is
het een der eerste pligten van den staat om u den mond
te snoeren, opdat uwe onwetendheid zijne onderdanen niet
aansteke. De vrijheid van wanbegrip en dwaling is de
vrijheid van het vergift, van den toorts die brand sticht,
van den dolk des moordenaars; de waarheid alléén heeft
het regt de stem te verhellen!"
//Ik meende dat er in Frankrijk en Engeland onder-
scheidene'Christelijke kerken waren, dat men er zelfs
Joodsche synagogen aantrof"
//Ongetwijfeld! In Frankrijk bezoldigt de Staat zelfs
alle erkende eerediensten; want Frankrijk, het zij u eens
voor altijd gezegd mijn goede man. Frankrijk staat aan
het hoofd der beschaving, zoowel ten aanzien van vrijheid
van godsdienst, als van alle andere vrijheden."
//De staat erkent alzoo drie of vier godsdienstige waar-
heden, die elkander onderling bestrijden en ten val bren-
gen? V^oor de Christenen bij voorbeeld is Jezus een God:
Avat is hij voor de Joden?'*
//Vrindje", — zei ik tot dien barbaar: //Uwe onwetend-
heid boezemt mij medelijden in. Waart gij in staat te be-
grijpen wat officieele waarheid is, dan zoudt gij ook weten
dat haar levensbeginsel uit tegenstrijdigheden bestaat. Het
is eene verwezenlijking van het droombeeld van HegeL
De stelling en de tegenstelling vereenigen zich en smelten
ineen met eene bewonderingswaardige begripsverbinding
of synthésis."
De Bonze zette groote óogen op —, althans voor zoo
ver het kleine exemplaar <lat hij daarvan bezat hem dit
veroorloofde. Het was uit zijne houding duidelijk op te
maken, dat de groote gedachten^en denkbeelden van het
beschaafde Europa, door zijn begrensd verstand niet omvat
konden worden. Ik hervatte mijn vertoog derhalve onder
een anderen vorm.
//De waarheid", zeide ik: //die door den Staat beschermd
wordt, heeft niets gemeen met wat in het alledaagsche