Boekgegevens
Titel: Parijs in Amerika
Auteur: Laboulaye, Édouard René Lefebvre; Falkland, Samuel
Uitgave: Rotterdam: Nijgh, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 69-50
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203708
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Parijs in Amerika
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
1®. dat mij eene eerste waarschuwing werd gegeven,
omdat ik in een dagblad het stedelijk bestuur had aan-
gerand, onder voorwendsel dat zich in de straat een steen
bevond, die ongelukken zou kunnen veroorzaken;
2°. dat ik ontslagen was als lid van het bureau van
weldadigheid, omdat ik het gewaagd had mij op de open-
bare straat te vertoonen, ten einde mij met mijne kiezers
te verstaan;
dat ik voor de regtbank van correctionnele policie ge-
dagvaard was, ten einde mij schuldig te hooren verklaren aan
het delict van het verspreiden van kies-bulletins, en alzoo van
gedrukte stukken, die door de administratie voor de druk-
pers-aangelegenheden, niet a priori waren goedgekeurd;
4®, dat eene criminele procedure tegen mij was aan-
gevangen, als gevolg van mijn optreden in kiesvergade-
ringen, waartegen art, 291 van den Code Pénal, hande-
lende over het deelnemen aan geheime genootschap])en,
gevangenisstraf als minimum bedreigt;
dat eene derde regtsvervolging legen mij was inge-
steld, omdat ik mijn minderjarigen zoon Henri, had aan-
gezet om in bedoelde kiesvergaderingen den regeringskan-
didaat, bankier Petit, te hoonen en te lasteren, en
dat ik mij in de derde plaats te verdedigen had
tegen de beschuldiging, van op de muren der hoofdstad
oproerige plakkaten te hebben doen hechten en eindelijk
van een revolutionnairen optogt en een opstand georga-
niseerd te hebben, die, dank zij de door de gewapende
magt in tijds genomen maatregelen, kon worden gedempt —
misdaden, die, in het gelukkigste geval, deportatie naar
Cayenne ten gevolge moesten hebben. —
Ik wilde mij verontschuldigen, maar de gendarme haalde
stevige handboeijen voor den dag, deed ze mij aan en
trok me met zóó veel geweld met zich mede.... dat ik
van de pijn wakker werd.
Goddank! Ik was nog in Amerika!!.......
Eindelijk was dan de 5 Aju'il daar, die van een Parij-
zenaar van den Chausséc (rAntin, een lid zou maken van