Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 92 —
En doet hem roerloos staan. Hy neigt het hoofd op 't laatst,
Prinses (dus antwoordt hy), gy hebt u niet bedrogen:
Een Zoon van Floris Zoon vertoont zich aan uwe oogen.
Ja, Floris stierf met roem, de wapens in de baud.
De Oront 2) omspoelt zijn graf in 't Aoliochisch zand,
En overschaduwt zijne asch met de Idumeesche 3) palmen.
Men hoort zijn heldendeugd door heel het Oost weergalmen,
'k Ben Zoon zijns tweeden Zoous, die. Oorlogsheld als hy.
Zijn' Broeder onlangs volgde in Hollands heerschappy 4).
Het Saraceensche bloed heeft van zijn' kling gedropen.
Hy-zelf sloot my het pad der overwinning open.
Zie daar mijn' staat, Mevrouw, geboorte, stam, en bloed!
Duld thands, dat ik in u mijns Vaders Zuster groet'!
Mijn hart (waartoe 't ontveinsd?) had in gants andre banden
Dan die van 't bloed, gewenscht voor u te mogen branden.
Maar neem van my die liefde en al dien eerbied aan.
Die met een tederheid zno heilig, kan bestaan!
Mijn boezem zal voor u de reinste zuchten kweken!
Nooit andre vlam mijn hart, dan voor uw heil, ontsteken!
Verbreek ik dees gelofte, een hemel die my hoort
Verlaat me, en 'k vall' ten prooi aan gruwbren muichelmoord!
Kom, volg me, en 'k voere u weer naar 's Heilands kruisaltarenI
Daar zult ge eeu zuiverheid, die Engten past, bewaren!
Daar straal' hun vlekloos schoon van uwe schoonheid af!
En ik, ik zweere u trouw, als Kidder, tot het graf!
„,Manr welk een somberheid houdt u 't gelaat betogen?
Een traan ontvalt uw oog! — Het gunstig Alvermogen
Voorkoom dit Voorspook! Hoe! de hemel voert me u toe;
Ik red u, breek de kracht van boei en tooverroê;
») Floris IV. 2) Eene rivier, die bij Antiochië in zee valt.
3) Idumea, in 't Zuidelijk gedeelte van Judaea, een vruchtbaar
en door handel bloeiend vorstendom. Floris III, opgevolgd door
Dirk VII; deze overlijdt kinderloos 1203, zijn broeder Willem,
^raaf van Friesland, volgt hem op; deze nam Damiate mede io.