Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 85 —
Dees standaard, my vergund in dezen arm te klemmen.
En by de tianen-zelf, waar van mijne oogen zwemmen,
Ja, alles wat mijn lot u deerniswaardig maakt!
Ik zweer u, dat mijn hart de minste valsheid wraakt,
De waarheid zal alleen van deze lippen vloeien.
„Mija Moeder deed reeds vroeg de harten voor zich gloeien;
Naauw had de schuchtre blos, die maagden onderscheidt.
Zich als een morgenstond op haar gelaat verspreid.
Of honderd Ridders, stout op lans en sabelslagen.
Betwisten zich 't geluk van heur livrij te dragen.
Maar niemand trof haar hart, dan Hollands eedle Graaft),
In de eerste jeugd als zy, en even fier als braaf.
De Koning zag met lust hun beider vuur ontsteken;
Haar Vader juichte 't toe en trachtte 't aan te kweken:
Helaas! maar al te fel ootglom die helle gloed.
Hunne echttoorta vlamde alreeds in beider teer gemoed:
't Bood weerstand aau zich-zelf: maar ach! dat wederstreven.
Wat is dat, dan de leus tot weerloos overgeven!
Ach! de onervaren maitgd, onwetend wat zy deed,
Loeg *t naadrend onheil toe en duchtte voor geen leed.
De teedre Floris klemde, onscheidbaar, aan heur zijde;
Lag zuchtende aan heur kniêu, waar zy zich nedervlijdde;
Hun handen vlochten zich, hun adem vloot in een;
Hun ziel had hart en wil en levenslucht gemeen!
En aamende in elkaar, wat kou hun jeugd vermoeden!
Hoe kon hy op zich-zelv', hoe zou zy wantrouw voeden?
Bczwekeu voor 't geweld vin weder^ijdsche min.
Smaakt Ada in zijn' arm het recht van Gemalin,
En ik, ik ben de vrucht, uit deze min gesproten,
„De Koning middlerwijl, de bloem der Schotsche Grooten,
't Begunstigde al eene Echt, door beider stam verlangd.
En daar nu de eer der kroon en Adaas roem aan hangt.
ï) Fioris de Derde. B.