Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eb verder:
Ach! de uitkomst heeft te wel bewezen,
Wat die geboortnacht gaf te lezen,
En siddrend ziet mijn ouderdom
Naar 't doorgestane jammer om.
Doch 't was mij van omhoog gegeven
(Eu, dank ó Hemel, 'k zie het endi)
Die baan onwrikbaar door te streven
Van 't steeds met jaram'ren kampend leven,
Dat, door één stormorkaan gedreven.
Noch rust noch waar genoegen kent.
Aan zijne grootmoeder, Isabella de Bie, is Bilderdijk veel ver-
plicht; zij W8S het, die den knaap, aan hare zijde gezeten, leerde
zien en opmerken, denken en gevoelen. De dichter getuigt zelf,
„dat hij reeds voor den tijd zijner herinnering niet slechts met
lezen en schrijven gemeenzaam gemaakt was, maar reeds eer hij
gaan kon op zijn grootmoeders schoot met geheel de gewijde en
algemeene geschiedenis, de mythologie en wat daaraan kleeft be-
kend was, in dier voege, dat geene afbeeldiug tot een dezer vakken
betrekking hebbende, hem niet dadelijk verklaarbaar was
Weldra nam hij Cats ter hand, wiens gedichten hij reeds op den
schoot zijner grootmoeder had nagestameld. Zijne vereering voor
Neêrlands volksdichter deed hem een prachtig gedicht aan zijn
„oudsten en besten vriend, die van zijne vroegste dagen zijn
zoetste troost in 't leed , zyn tederst welbehagen in kalmte en
blijdschap was," wijden:
Naanw had een dubble, neen, drie halve zonnebanen
Mijn leven afgeperkt, reeds overstelpt met tranen,
En 't eerste wintervuur op d* Ouderlijken haard,
Waar van mijn teedre ziel den indruk nog bewaart,
Mijn hart betooverd, of, bij 't eenzaam avondbranden,
"Viel uw genoeglijk werk in myn nog teedre handen;
ï) Nabericht, Ziekte der Geleerden.