Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 52 —
De droefheid, die uw kaak misverft,
Behoort geen Katjen, neen,
Hoe vol ook van aanminnigheên 1
Maar wilt gy, richt een marmersteen
Op 't graf der arme Drenkliug op.
Met roosjens aan zijn top.
En schrijf dan vrij op 't lijkgesticht,
Met eigen rechterhand,
Den naam van 't u zoo dierbaar pand,
En voeg er by een denkgedicht.
Gesteld op dezen trant:
Blijf, stervling, voor de lust bestand!
„Zy is aan 't wis bederf verwant.
„Verlokking heeft een gladden rand;
„Dus wacht u voor den kant!"
Het leger, door den koning van Pruisen in September 1787 ou-
der Karei, hertog van Brunswijk, gezonden, had de rust voor een e
poos hersteld. In Frankrijk steeg het misnoegen steeds hooger,
in 1789 werd de nationale vergadering bijeengeroepen, en in 1793
verklaarde de Fransche republiek aan den erfstadhouder der ver-
eenigde Nederlanden den oorlog. In December 1794 trok Pichegru,
geleid door de Patrietten onder Daendels, over de bevrozen
stroomen de Nederlanden binnen, en Willem V begaf zich den
18 Januari 1795 naar Engeland. Nederland was eene Bataafsche
republiek.
Van alle ambtenaren werd een nieuwen eed gevorderd, van den
volgenden inhoud:
„Ik verklare te erkennen en te eerbiedigen de onvervreembare
;jRechten van den Mensch en van den Burger, zoodanig als dezelve
»door de Provisioneele Keprsesentanten van bet volk van Holland,
„plegtig verklaard zyn by derzelver Publicatie van den Bleu
„January 1795; en zweere dezelve in myn Ampt of Bedieninge,
„voor zoo veel in my is, te zullen handhaven: — Ook zweer ik,
^dat ik mede den volke van Holland, in welks boezem ik