Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 —
Dea blijden groet der welkoomsc aan kan bieden. —
Ach I Argon ligt in 't stille graf ter neêr I
Myn Argon, achl en Runo zijn niet meer! —
Mijn dochter, by mijn vijand opgehouên,
Verlaogt alleen, heurs vaders graf te aanschouwen.
Haar Echtgenoot daagt met een talrijk heir
(Een wolk des doods!) my op van Lanoos meir. —
Maar neen, genoeg! koom thands uw leden rusten,
Eu deel mijn di«ch, gy, zoon van Morvens kusten!
Gy, wiens gelaat een trek van Argon draagt,
En my vernieuwt al wat mijn hart beklaagt!"
Zy zitten aan, en Annir reikt den beker
Den jongeling, gezonden tot zijn wreker. —
Drie dagen zijn, met koninklijke pracht,
Aan 's Gastheers disch, iu vreugde, doorgebracht.
Den vierden dag hoort hy den naam des vreemden,
Wiens trekken zoo naar die van Argon zweemden 1
Nu treden zy naar Runaas groenen boord,
Eu wandleu ^met des Landstroom» golven voort.
Zy zetten zich, om 't moede lijf te lenen.
Naast een fontein van groenbemoschte steenen.
Hier, hier bekruipt een heimelijke traan
Vont Anoirs oog; zijn hart begiut te slaan.
Hy houdt den zucht, van uit zijn borst gestegen,
Kloekmoedig in, en staat zijn tranen tegen.
„Hier (zegt hy) rust in 't eeuwigduistre graf
Het dierbaar kroost, waar aan ik 't leven gaf.
Dees ruwe steen houdt Runo opgesloten!
Dees willig, uit mijns Argons terp geschoten.
Buigt hoofd en tak naar zijn vermolmd gebeent. —
Mijn zonen, ach! zoo teêr, zoo lang beweend!
ó Hoort gy ooit in uw bekrompen woning,
Uws vaders klacht en stomme rouwhetooning ?
En is 't uw stem, die, als de wind verheft,
't rit sic nd loof zyne ooren somtijds treft?" -^r