Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 207 —
Maar ach, bewaar my (mag ik 't smeekeu) voor 't verlies
Der denkkracht, eer my 't bloed in 't werkloos hart bevriezM
Laat voor mijn grijsheid steeds het licht der waarheid schijnen
't Verstand niet, uitgeput, in duisterheid verdwijnen;
En, kan dit voorrecht met geen leven meer bestaan.
Neem, God van weldoen, dan mijn laatsten adem aan!
9 Juli, 1826.
Steeds had de dichter en geleerde zich ook met diepe en ern-
stige taalstudie bezig gehouden; de Taal- en Dichtkundige
Verscheidenheden, de Nieuwe Taal- eu Dichtkundige
Verscheidenheden, de Verklarende Geslachtslijst der
Naamwoorden, en de Nederlandsche Spraakleer waren
de vruchten van zoovele slapelooze nachten aan de studie der
oude en nieuwe talen in verband met onze moedertaal gewijd.
Was reeds voor eenige jaren Spiegels Hartspiegel, voor de
meesten door gewrongen versbouw onverstaanbaar, in de tegen-
woordige taal overgebracht, nu werden Hoofts Gedichten,
Huygens' Xorenbloemen en de Gedichten van Antonidcs
van der Goes met aanteekeningen verrijkt, en de Geuzen,
□ een minder ruwen vorm, — hoewel niet in hun voordeel —
net een deel aanteekeningen en ophelderingen uitgegeven.
De dictaten over de geschiedenis door hem op de gehouden
lollegies te Leiden voorgedragen, waarin de stellingen over het
iSenrecht enz. van vroegere schrijvers, meest allen Hoeks- en
taatsgezind, bestreden werden, verschenen onder den titel van
reschiedenia des Vaderlands. Zijn afkeer van de Staats-
ezinde partij, van de daden van Oldenbarnevelt en J. de Witt
)reekt ten duidelijkste in zijn gedicht aan Prins Maurits.
Sie blz. 168),
In 1827 zong de grijzaard zijn Afscheid aan Leiden en
estigde zich te Haarlem.
Nog eenige gedichten vloeiden uit zijne pen, totdat met den
[}od zijner dierbare gade hem alle levenslust eu „de zegen, dio
em troostte," ontviel.