Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 192 —
'k Dacht Abrahams belofte en Gods bestemming naar ï),
En toen, toen viel 't my hard, des Grootvaars dierbren zegen,
Die erfgaaf aan ons huis, door Gods genfl verkregen.
Te ontberen, en op u, op u te zien gebracht
Die vreemd scheent en veraart van 't Ouderlijk geslacht.
Toen kwijnde ik van 't verdriet, van 't vurigst zielsverlangen,
Voor die 't miskent en hoont dat Vaadrenerf te ontfangen.
Niet, dat ik nijdig ware op uw geboorterecht.
Mijn broeder! of belang aan de eer des oudsten hecht,
Op Jacobs overvloed een hebzieke aanspraak maakte,
Of naar 't bezit van *t nwe uit dartlen hoogmoed haakte.
Neen, 'k wilde u dienen als uw mindere, als uw slaaf.
En gunde u, zoo 't moest zijn, de Vaderlijke haaf.
Gereed (dit doe ik thands) in afgelegen hoeken
Door d* arbeid van mijn hand het noodig brood te zoeken.
Neen, 't was geene aardsche zucht die my de ziel bewoog.
Gy weet het; sta my toe dat ik 't herhalen moog.
Nog eere ik u in spijt van dien verkregen zegen
Waarom me uw hand vervolgt met bliksemenden degen,
En, zoo geen moeder my ter hulp ware opgetreên,
Wellicht mijn levensdraad alreeds had afgceneên,
En wijke u, zwicht, en zwijg voor uwe oploopendhedcn.
Voorzeker 't is ook nog uwe aandacht niet ontgleden.
Wanneer wy, onderling in minlijk onderhoud
De nachtwaak sleten, met elkanders hart vertrouwd,
Hoe dikwerf 't oog my zwol! hoe by de erinneringen
Aan Edens profecy de traan my plach te ontspringen
Op 't denkbeeld van den Vorst, 't geheiligd Vrouwenzaad!
'k Zag (docht my) 't vonklrn nog van Grootvaars zacht gelaat
Eu 't plooien van zijn mond, zoo onweêrstaanlijk teder,.
Als hy 't vermeldde, dat die Godsheld, Slangvertredcr,
En Schuldverzoener voor heel Adams nageslacht.
Uit zijn, uit Izaaks stam (ó heillot!) wordt verwacht.
1) Naar, hier voor het rymj 't U echter nadenkcu,