Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 160 —
Hoe juichte hij, teen na den slag bij Leipzig, Nederland weder
als een zelfstandige staat kon optreden. Krijgs- en Zegezan-
gen, Strijdliederen, Oranjezangen werden door hem en
zijne egade aangeheven.
De genegenheid, Lodewijk Napoleon betoond, de Ode aan Na-
poleon waren wellicht oorzaken, dat de dichter niet die waardec-
ring van de zijde des konings ondervond, die hij verwacht had.
Willem de Eerstj kende hem een klein pensioen toe, terwijl bo-
vendien koninklijke giften het huisgezin des dichters vaak in dc
benardste oogenblikken troost en heul aanbrachten. In 1816 zou
een leerstoel geplaatst worden voor Vaderlandsche letteren en
historie bij het Athenfcum Illustre te Amsterdam; zelfs de
koning drong er op aau, dat Bilderdijk het professoraat zou ver-
krijgen; twee mannen echter werkten zulks tegen, en P. van
Capelle, cou iTekwaam wiskunstenaar, werd hoogleeraar. Bilder-
dijk, diep gekrenkt door ten tweeden male zijne hoop op een
ambt, zoozeer door hem benijd, verijdeld te zien, verliet de hoofd-
stad en vestigde zich iu 1817 te Leiden.
Gedurende een tiental jaren zag hij daar dagelijks eene me-
nigte jongelingen om zich geschaard, die zijne collegies in de
Nederlandsche taal, Geschiedenis en Staatsrecht, tevens in de
Perspectief met gretige ooren volgden; — verpoozing bood hem
de dichtveder. Een dichtstuk de Dieren zag in 1817 het licht,
waarin deze als gevallen Engelen worden beschouwd, veroordeeld
om den mensch te dienen, waarvan een deel hem vijandig wordt
na den val van het eerste menscheupaar. De verzen in dit ge-
dicht aan de Taal eewijd zijn echte hemelval.
Eene menigte bundels volgden elkander op. Hekeldichten
van Perzius (in 1820); Sprokkelingen (1821); Krekel-
zangen (1823); Rotsgalmen (1824); Navonkeling, Opra-
keling (1826); Nieuwe Oprakeling, Dc voet in 't Graf
(1827); — terwijl Vermaking, Avondschemering, Na»
klank in 1828, Nieuwe Vermaking en Schemerschiju
iu 1829, Nasprokkeling iu 1830 het licht zagen. Zij bevat-
ten onder andere: