Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 125 —
ongelukkigen, door den ramp getroffen, te helpen en bij te staan.
Koning Lodewijk begaf zich eenige uren na de ontpkffiog naar
de nog rookende puinhoopen, en in de hofstad teruggekeerd, werd
hem den 17 Januari een brief van den volgenden inhoud over-
handigd; hij was gericht aan den Minister van Binnenlaudsche
Zakeu:
„De ramp der stad Leyden treft my boven alle uitdrukking.
Ter nauweruood tot mijne haardsteden teruggekeerd, vermast on-
der het leed, en hebbende schier niets meer dat ik het mijne kan
noemen, kan ik evenwel geen werkeloos toeschouwer blijven der
edele pogingen van al wat er in ons land van gevoelige harten
bestaat. Vergun my in plaats vsn goud of zilver de zes zangen
van een Dichtstuk, zoo even door my voltooid in uwe handen te
stellen. Ik heb het opgedragen aan de Leydsche Hoügeschool en
bied de opbrengst aan ten behoeve der ongelukkige stad
't Was zijn prachtig leerdicht:
DE ZIEKTE DER GELEERDEN.
Reeds in 1806 had hij er de hand aan gelegd en twee zangen
te Leiden voorgelezen, en het opgedragen aan dt Leidsche Hooge-
3chool, doch nu stelde hij het ter beschikking der ongelukkigcn;
iet werd bij inteek'ening uitgegeven en bracht eene som van
a 1400 op.
Eenige meesterlijke plaatsen zullen den lezer aansporen nader
net het geheel te willen bekend worden 2).
yooustellikö des ondeuweups.
Wien lust het, me in de vlucht van mijn bespiegelingen
'e volgen? 'k Zal de kwaal der Letterzwoegren zingen;
)en soherpen geessel, die het oefengraag versta»jd
n zijnen tbroon bestookt; en brein, en ingewand,
Is. da Costa. Ziekte der Geleerden, uitgegeven in het
'antheon. Schitjdam. — Tevens verwijs ik naar de gecommenta-
leerde uitgave van den Lcuvenscben Hoogleeraar David.