Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 123 —
penslooaris Kutgor Jan SchimmelpeDninck eene gereede gelegen-
heid om ook het schaduwbeeld van onze onafhankelijke republiek
te vernietigen. Lodewijk Napoleon moest koning van Holland wor-
den. In de genegenheid, die deze vorst grooten mannen toedroeg,
deelde Bilderdijk in hooge mate; Lodewijk ontbood hem bij zich,
benoemde hem tot zijn leermeester in de Nederlandsche taal en
legde hem eene jaarwedde van fl 3000 toe. Toen in Mei 1808
het Koninklijk instituut van wetenschappen, letteren en schoone
kunsten verrees, werd de dichter een der eerste leden. In de vier
jaren onder Lodewijks regeering toonde Bilderdijk wat hij op ade-
laarsvleugels vermocht. Be Ode aan Napoleen, de Ziekte
der Geleerden, de Treurspelen en de Ondergang der
Eerste Wareld zijn vier meesterwerken uit dien bloeitijd.
OBE AAN NAPOLEON.
't Waa niet de genegenheid voor Lodewijk, die hem noopte den
grooten keizer te bezingen; de oorzaak was de volgende. Be Se-
cretaris des Konings, Bupré, schreef den dichter: „dat zo een
uitmuntende schrijver een zangstuk (eene Ode) ter eer van den
„onstervelijken Napoleon, Keizer der Franschen, moest maaken.
1: „Beze vorst zoud voldaan wezen over de stem van een Holland-
„sche Lier; en hij zoud' alles in 't werk stellen, en zich een eer
maaken, hetzelve stuck* in Fransche dichtmaat te vertaaien."
»Opgewekt door uwe aansporingen, mijn Heer, (die ik door by-
,gevoegde aanmaningen als eene soort van uitdagingen der Hol-
landsche poëzy aan moest merken), heb ik het gewaagd de Pin-
darische Ode op nieuw te beproeven en heb ik de eer Uw. H. E. G.
het nevensgaande Bichtstukjen, een Lierzang op den eenigen
Napoleon, aan te bieden.' Met deze woorden werd in October
1806 de Ode Bupré toegezonden, In eene aanteekening op de
Ode zegt een schrijver:
,Be Held, die zijne oorlogsbaan opende met daden, waardig
iie des grootsteu Veldheers met roem te sluiten: die den Nijl en
[ie Jordaan van den schrik zijns naams deed gewagen: — Napo-
leon — die aan het monster des Schrikbewinds den laatsten dood-