Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 116 —
Al de doorgestane smarte
Weggebaunen uit mijn harte,
En bet graf van mijn geslacht,
Dit mijn rif te rug gebracht! —
*k Heb dit, en, genadig God!
Hier voleinde ik thans mijn lot!
Laat, na zooveel jarig sterven,
My dat einde thans verwerven!
Dit, ó God, is al mijn hoop
Na zoo wreed een levensloop]
Bilderdijks reactionaire richting, zijne middeleeuwsche begrip-
pen over kerk en staat berokkenden hem menigen vijand; welke
pogingen vele zyner vrienden ook aanwendden om hem de be-
trekking van hoogleeraar te Franeker te bezorgen, als ambtclooi
burger moest hij zich te Leiden neerzetten.
In Juli van hetzelfde jaar werd hem een geliefde vriend ont-
rukt en stortte hij zijn gevoel uit
OP HET AFSTERVEN VAN DEN HEERE
De. JOANNES VERSCHUUR.
Multis ille bonis flebilis occidit,
Nulli flebilior quam mihi! —
Rust zacht, geliefde Vriend, geleider van mijn Jeugd,
My dierbrer dan de borst, waar aan ik heb gezogen!
Geleerdheid, oordeelskracht, oprechte Christendeugd,
Staan roerloos by uw graf met eeuwig schreiende oogen.
En ik —1 Wat kan mijn hart? — Ik mocht u wederzien;
Maar ach! dat weerzien was zien lijden, was zien sterven
En aan uw heilige asch de laatste plicht te biên,
Is alles wat mijn zucht, van *t noodlot, mocht verwerven!
Ontfang die! neem', met u, de Godheid-zelv haar aan!
Zy, die de harten peilt, en dank met weldaad effent!
Wat zou er voor de schuld die ge op my liet, volstaan?