Boekgegevens
Titel: Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 95/96
Auteur: Bilderdijk, Willem; Berge, N.H.Th. ten
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, ca. 1910 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203674
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het leven en eenige uitgelezen gedichten van Mr. W. Bilderdijk naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5 —
in de beide rechten naar Amsterdam terug en trad den 19en No-
vember van 't zelfde jaar als practisserend advokaat bij de hoven
van Justitie in den Haag op.
Uit Leyden wijdde hij menig minnelied aan Mejuffei* Catharina
Rebekka Woesthoven, die hij ouder den naam Odilde bezong.
Bekoord door hare schoonheid meende hij in haar het voorwerp
gevonden te hebben, waaraan hij zich voor altoos kon hechten,
waarmee hij lief en leed kon deelen. Den Sisten Mei werd het hu-
welijk van Mr. Bilderdijk met Catharina Rebecca Woesthoven te
's Hage aangeteekend. Doch spoedig moest het groote verschil in
karakter en smaak beide echtgenooten van elkander vervreemden
en toen zij in 1795 hem in zijne ballingschap niet volgen wilde,
beschouwde hij den echt voor immer ontbonden.
In de jaren van 1781 tot 1787 trad hij vaak als verdediger
der Oranjegezinde burgers op; een mau van moed en kennis als
Bilderdijk moest in die dagen van politieke spanning de toevlucht
der achtervolgde Oraojeliedeu zijn en weldra verwierf de dichter
ook als rechtsgeleerde eene groote vermaardheid. Doch te midden
zijner drukke praktijk was de dichtkunst en elke letterarbeid hem
eene verpoozing,
Bilderdijk rekende zich afstammeling van bet geslacht van Heus-
den, dat volgens de overlevering afstamt van de graven van Kleef
en Teisterbant. Als stamvader van Teisterbant wordt in oude kro-
nijken genoemd Elias van Grail, die in de achtste eeuw met Heile,
erfdochter van Teisterbant, huwde. Verwant aan de moeder van
Beatrix (Heile) was 't geslacht der ürzijnen, van wie de Orsini's
van Rome afstammelingen zouden zijn.
Aan den invloed, dien deze familie-overleveringen op het hart
des dichters uitoefenden, hebben wij zijne drie fraaie romancen te
danken: Elius, H Wiel van Heusden en Ürzijn en Valen-
tijn. Aan 't hoofd zijner romancen en balladen prijkt
ELIUS.
Daar, waar de Waal de muren van Nymegen bespoelt, verhief
zich omstreeks 650 na Chr, het kasteel van Diederijk, graaf van
Teigterbant. Door dc lans van Sigon doorregen, stierf hij in rjp