Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
verspreid; toen vatte de Pro-Eector van Leiden, de Vries
weder het woord op. Zijn stemde trilde van aandoening,
maar hij verhief die stem tot den grootsten omvang, dien
ze kon bereiken, en de handen uitspreidend over al die
geschenken, betuigde hij ze namens de Leidsche Academie
aan te nemen als panden van het heilig Verbond, dat bijna
alle Europeesche Academies aangingen om in broederlijke
liefde voor waarheid en vrijheid gezamenlijk te arbeiden.
(In de Leidsche Senaatskamer^ 8 Fehr. 1875).
C. VAN NIEVELT.
Rotterdam's Arcadië.
Onze goede stad Eotterdam is door een paar buiten-
landsche schrijvers bij Venetië vergeleken. Xavier de
Montépin, die onsterfelijke moralist, laat eene zijner hel-
dinnen ('tis nu juist geen dame wier meening voor fatsoenlijke
lui veel waarde hebben kan) den lof zingen van la Vénise
du Nord. En een Engelsch auteur ('t ontschoot me, wie)
meent aan de Maasstad een compliment te maken door haar
te betitelen als „a vulgar Venice?

Vulgar !
Wel — het woord is hard; maar zeker niet geheel on-
verdiend. Alle vooringenomenheid ter zijde! en zeg me
oprecht, achtbaar stadgenoot — wanneer, op eene modde-
rige wandeling door uw noordelijk Venetië, zwevende
koffiebalen uw hoofd, wielen van sleeperswagens (ware
Juggernaut-karren) uwe voeten dreigen te vermorzelen; —
wanneer ge aan het eerstgenoemde dier gevaren slechts ont-
snappen kunt door u bloot te geven aan het laatstgenoemde,
en het laatstgenoemde slechts kunt ontgaan door u te wagen
op een voetpad — eene zóó verwilderende opeenvolging
van hooge en lage stoepen , bordesjes, brokjes trottoir,
richels, valluiken, kuilen, hekjes en hindernissen, midden-
eeuwsch en modern , dat een gems er den hals over breken
zou; —• wanneer de geuren der grachten en singels van
uw noordelijk Venetië u in de neusgaten dringen, en, tot