Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
dracht hunne gipsdagen sleten, wier eentonigheid slechts
afgewisseld werd door het rinkelen der glazen. die, bij
ieder feest — en hun aantal was veel — uit de caviteit
onder hunne voeten te voorschijn werden gebracht. De
twee groote boekenkasten , waarvan de deuren met kaarten
waren behangen en die door zwoegende en buigende rek-
ken aan elkander waren verbonden, prijkten met eeneniet
minder kostbare vracht van antieke gebronsde koppen,
terwijl de schoorsteen een museum van moordtuigen in
bonte mengeling vertoonde, waarvan de aanblik elk stu-
dentenhart weldadig zou hebben verkwikt. Voeg bij dit
alles de dikke portefeuilles en kunstboeken , die hier en
ginder tegen de muren gaapten; een schrijftafel, waarop
de paperassen zich ter weêrzij tot kolommen verhieven ;
een andere tafel, met sigaren en pijpen, een violoncel,
bladen muziek, de jongste dichtbundels, twee kandelaars
en eene lamp voldoende bevracht; denk u daarbij een mu-
zieklessenaar, een schildersezel en kist, een ouderwetsche
canapé voor vier personen en eenige fauteuils; gravures
en teekeningen in en zonder lijsten en eindelijk, in een
zedig hoekje, naast of achter een scheertoilet, de —
Series lectionum, en gij hebt eene vrij heldere voorstel-
ling van den chaos, waarin de jeugdige student zich be-
woog met een gemak , of het de meest ordelijke kamer ter
wereld ware.
Voor een jaar had Albrecht, zijns vaders huis voor dit
Eden verwisseld; reeds lang had hij gewenscht op zich
zeiven te staan en op eigen wiek te drijven, en door
eene zwakke moeder geholpen , had hij eindelijk het va-
derhart vermurwd en een paar ruime kamers gehuurd op
den Cingel, dicht bij zijne ouders; onder voorwaarde
evenwel — de heer Frederik stond er op — dat hij thuis
zou komen eten; de zoon had die voorwaarde steeds trouw
vervuld.
_Wij behoeven u niet te zeggen, dat het vertrek gepaard
ging met een aantal wijze lessen en ernstige waarschuwin-
gen, die met evenveel hartelijke liefde gegeven als ontvan-
gen werden, want Albrecht bezat een goed hart en had
zijne ouders lief, en in spijt zijner woestheid en dartel-
heid, zijner weelderige en soms excentrische verbeelding,
in spijt der zwakheid van zijn dichternatuur en in weerwil
zelfs zijner onbeperkte vrijheid, droeg het goede zaad vrucht,
reeds vroeg door des vaders hand in den ontvankelijken
akker gestrooid. Hij, wien reeds in de jeugd vaste zede-