Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
eeuwig en eenig beginsel, en mogen anderen datGodnoe--
men en personifieeren , de wijsgeer wil het liever natuuri
noemen, de naam doet niets ter zaak. Tot dit standpunti
heb ik u willen opheffen en voorbereiden door eene natuur- ■
lijke opvoeding; en wilt gij dat alles nu uit lafie nieuws-
gierigheid bederven ?
— Neen, vader, wees toch niet bang, ik lach om all
de fabeltjes, die Pierre mij verteld heeft, maar ik hoorr
ze toch gaarne, en ik vind het aangenaam in de kerk. Hett
boeit me vooral als de jongens in de leering komen bij deni
kapelaan, die ons soms zeer fraaie dingen vertelt.
Schrik teekende zich op 's vaders gelaat, en zich zelfi
vergetend, riep hij heftig uit: — Gij zult er geen voet meerr
zetten zonder mij , dat beveel ik u, verstaat gij ?
De gebiedende toon , waarop de dokter dit zeide, kwam i
weinig overeen met zijne vroegtijdige mondigverklaring,,
en beviel den jongen kosmopoliet ook geheel niet, die'
met een zonderlingen glimlach zijns vaders heftigheid ga--
desloeg, zonder iets te gevoelen, dat naar eerbied voor'
zijn bevel of erkenning van zijn gezag zweemde. En ter- •
wijl de dokter zich verder kleedde en zijn arbeid schikte ,,
■was Hygie reeds lang ontsnapt om een lijkdienst in de :
St. Eustache bij te wonen. ^^^
A. L. H. ISING.
Be haagsche Kermis.
De Haagsche kermis, die langzamerhand wel den weg
van andere kermissen volgen en verdwijnen zal, is altijd
nog al beroemd geweest. Daar zij de eerste was in de
rij der markten, gedurende den loop van het jaar in Hol-
land te houdea, brachten de kooplieden er den ganschen
voorraad, dien zij voor de achtereenvolgende kermissen
hadden ingeslagen.
Uit het Journaal van Constantijn Huygens, den zoon
van Constanter, weten wij hoe zelfs Willem de Derde,
ofschoon nauw twee en een halve maand te voren tot
Eoning van Engeland uitgeroepen, er in zijn paleis te
Hamptoncourt naar zuchtte, en uitriep „het is warm weer ^