Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
aanhoudend verdringen , om zich onderscheidenlijk in het
geheugen te prenten. Men heeft beweerd, dat zelfs onder
al de meeren van Zwitserland de Lucernersee geheel éénig en
onvergelijkelijk is-, en naar ik geloof niet te onregt. Hier
geene lagchende oevers, met rijzige heuvels bezaaid, maar
rotsen, honderde voeten diep in de golven geworteld, en
duizende daarboven verlieven. Hier geene liefelijke water-
vallen , die met klaterend gedruisch afstorten van de toppen
der bergen, maar alom een ernstig, verheven , soms drei-
gend gelaat der natuur. Hier geen vrij uitzigt voor en
rondom u, maar telkens een insluiting tusschen wallen van
graniet, die wij gelijk op zoo menig punt van den kronkelen-
den levensstroom, onwillekeurig doet vragen, of elke uitgang
versperd is , en u eerst spade een veilig spoor doet ontdekken.
Het is , alsof hier eene proef moest genomen worden , in hoe-
ver de natuur , zonder eenigen invloed der kunst, den men-
schelijken geest bedwelmen en opvoeren kon. Hetzij men naar
Küssnacht of Altorf, naar Beggenried of Gersau zich wendt,
men zwelgt in natuurschoon, voor welks waardige beschrijving
het der taal aan woorden ontbreekt. Vermoeid en toch niet
verzaad van het schouwspel, stapten wij te Fluelen aan wal.
Hot was geene gemakkelijke zaak, een geschikten leids-
man te vinden , die ons over Altorf naar Hospenthal voeren
zou. Indien gij eene levendige voorstelling hebben wilt
van de onbeschaamdheid en de hebzucht der Bedouïnen ,
die den reiziger naar Jeruzalem kwellen, verplaatst u dan
aan den oever te Eluelen , waar tallooze loondienaars zaam-
spannen , om den verlegen reiziger tot voorwerp hunner spe-
culatie te maken, lleeds op de boot hadden een soort van
makelaars in transportmiddelen mij een paar malen het genot
der heerlijkste gezigten vergald, door een loven en bieden ,
waarop natuurlijk een dingen en overleggen moest volgen.
Eindelijk stapten , wij te Fluelen, op tamelijk billijke voor-
waarden, in een dragelijk rijtuig en verloren weldra de
Yierwaldstïittersee uit het oog. Een onbewolkte zonneschijn
begunstigde onzen togt door een streek, waar het ons
toescheen, alsof er eene onuitsprekelijke Sabbathstilte over
geheel de schepping verspreid lag. De dag zou niet ein-
digen zonder dat wij, die des morgens natuur zonder kunst
hadden gadegeslagen, thans den triomf der kunst over
de grootste hinderpalen der natuur van nabij bewonderen
zouden.
Toen wij namelijk Amstaeg achter ons en eene wijle
uitgerust hadden, sloegen wij den weg naar de beroemde
VI. 2