Boekgegevens
Titel: De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Deel: 6e stuk Van C.E. van Koetsveld tot A.S.C. Wallis / verz. door J. ten Brink
Auteur: Kampen, Nicolaas Godfried van; Veegens, Daniel; Brink, Jan ten
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen & zoon, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1091 J 11 (6)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203664
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bloemlezing uit Nederlandsche prozaschrijvers
Vorige scan Volgende scanScanned page
corpsen , voor en na zich in slagorde scharende, evenwijdig
aan de stelling door de bondgenooten bezet, ontwikkelden
weldra hunne geduchte wapenmagt op het hooge terrein
bij la Belle Alliance.
De geheele fransche legermagt vormde, als het ware,
drie onderscheidene liniën. In eene eerste linie stonden
de beide legercorpsen van d'Erlon en Eeille. De vier
divisiën van d'Erlon, die, op den 16den Junij nutteloos
heen- en weêrtrekkende, nog hoegenaamd niet in gevecht
waren geweest, stonden ten oosten van den weg naar
Charleroi: zij sloten links aan de hoeve van la Belle Al-
liance , en hun regtervleugel breidde zich uit tot op een
duizend passen ten zuiden van het door de bondgenooten
bezette Pappelotte, Die divisiën stonden in de volgende
orde : links , aan den steenweg, de divisie Allix , en daarna,
achtervolgena, die van Doncelot, Marcognet en Durutte;
de regtervleugel van dit voetvolk werd beschermd door
Jacquinot, met zijne divisie ligte ruiterij, huzaren, lan-
siers en jagers te paard. Links van d'Erlon, zich tusschen
de beide steenwegen uitbreidende, stond Reille met de
magt, die den strijd bij Quatre-Bras had gevoerd. Beille
had hier, even als te Quatre-Bras, slechts drie divisiën
infanterie; de vierde, die van Girard, wiilke op het slag-
veld van Ligny groote verliezen had geleden en haar koenen
aanvoerder had zien sneuvelen, was achtergelaten; opzet-
telijk , of door een verzuim , dit is onzeker. Op den reg-
tervleugel, onmiddellijk aan de hoeve la Belle Alliance
sluitende, stond Foy, een even uitstekend krijgsman als
hij , later, uitstekend redenaar en schrijver is geweest; in
het midden was Bachelu; terwijl op den linkervleugel
Jeróme Bonaparte — een der weinige overblijfselen van
den roem van den keizerstijd — zijne bataillons ten zuiden
van Hougomont had geschaard. De lansiers en jagers te
paard, die de ligte ruiterij-divisie Piré uitmaakten, be-
schermden den linkervleugel van Eeille's voetvolk, en ston-
den tot aan gene zijde van den weg naar Nivelles.
De tweede linie was voornamelijk uit ruiterij zamenge-
steld. Op den regtervleugel, achter d'Erlon, schitterden
de helmen van Milhaud's kurassiers, twee divisiën uit-
makende; op den linkervleugel stonden de twee divisiën
zware ruiterij, dqor Keilerman aangevoerd; eene keur-
bende , niet minder geducht dan die van Milhaud, en even
als deze , door den luister van talloozé overwinningen om-
straald. In het midden had men het zwakke legercorps