Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
34-
vaii Curatoren met de eigenlijke directie en de invoering
vau wekelijksche conférences van dc gezamenlijke docenten
zouden zeer wenschelijkc verbeteringen zijn.
Dc gemeente kan niet genoeg geld en zorg besteden voor
deze inrigting en haren bloei.
Hier zullen wij ook welligt tegenstanders ontmoeten in
de voorstanders van bijzondere scholen, bij voorbeeld van
handels- en technische scholen. Wij, op het terrein door
ons gekozen, zijn niet moeijelijk in de keuze der middelen
cn het is ons onverschillig, op welke wijze publieke en
goedkoope scholen ten behoeve der geheele bevolking worden
geopend en georganiseerd; wij laten dit gaarne aan meer
bevoegde beoordeelaars over. Maar wij kunnen ons niet
onthouden van aan te merken, dat het middelbaar onderwijs
alleen ten doel moet hebben de hoogere verstandsontwikke-
ling en het verkrijgen van grondige algemeene kennis en
beschaving, en dat de jongeling, daartoe geraakt zijnde,
zeer gemakkelijk een goed koopman, industrieel of ambte-
naar enz. zal worden; de speciale kunde, tot de uitoefening
van het een of ander vak benoodigd, wordt meestal eerst
door de praktijk verkregen; het praktische of technische
gedeelte van elk beroep vindt immers eenen vruchtbaren
grond en baart weinig moeijelijkheden daar, waar het hoo-
gere verstandsontwikkeling en algemeene kennis ontmoet.
Wij geven echter toe, dat voor enkele vakken een speci-
aal, bij voorbeeld, een polytechnisch onderwijs vereischt
wordt, doch ontkennen ten eenenmale het nut van zooge-
naamde handelscholen.
Met eene goede organisatie der gymnasiën worden ook
de seminariën onnoodig. Het onderwijs moet juist zoodanig
ingerigt zijn, dat de gymnasiën en andere middelbare scho-
len bekwame onderwijzers zullen kunnen leveren.