Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
cJO
van dit onderwijs liebben. Van de 7 tusselienscliolen liad men
later twee of drie, naar gelang der behoefte, tot middel-
bare scholen kunnen inrigten, door de bijvoeging van eene
derde en vierde klasse, terwijl van de 12 burgerscholen 6 met
eene derde en vierde, welligt een of twee, alweder naarge-
lang der behoefte, met eene vijfde klasse hadden kunnen
worden vergroot en uitgebreid. Zoo doende had men het
lager onderwijs doeltreffender ingerigt; op dezelfde school
zoude gelegenheid hebben bestaan tot een eenvoudig en
meer uitgebreid lager onderwijs en tot de voortzetting
daarvan, te weten: het middelbaar onderwijs. Dezelfde
lokalen, grooter ingerigt, zouden dus voor het lager en
middelbaar onderwijs dienstbaar geworden zijn, waardoor
men belangrijke sommen zoude hebben bezuinigd. Wel is
waar wordt voor dc toepassing van dit stelsel een grooter
personeel van onderwijzers en docenten en- daardoor eene
vermeerdering van kosten vereischt, maar daarentegen had
men een dubbel doel bereikt.
Onbegrijpelijk is onzes inziens de verdeeling der burger-
scholen in drie categoriën, naar het bedrag der te be-
talen schoolgelden. Wij kunnen wel beseffen, dat er en-
kelen zijn die hunne kinderen niet op de openbare scholen
zenden, maar is dit een grond om van gemeentewege
toe te geven aan de fantaisiën, begrippen en vooroordeelen
van enkelen? Gij hebt armenscholen en goedkoope tus-
schenscholen opgerigt voor de lagere klasse der bevol-
king, maar daarmede moet althans van gemeentewege aan
het beginsel van afsdieiding paal en ])erk gesteld worden; —
verder mögt althans het Bestuur der stad niet gaan, on-
verminderd de vrijheid van ieder voor zijne kinderen bij-
zondere en keurige scholen op te rigten, indien de alge-
meene burgerscholen niet in zijnen smaak vallen.
Dus ééne categorie van burgerscholen voor dat gedeelte