Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
doch, in weerwil hunner verdeeldheid en zwakte als natie
cn der tallooze fouten van hunne regeringen, hebben de Duit-
schers als individuen, zoowel te huis als in den vreemde,
eenen hoogen trap van bloei en welvaart bereikt. Dit is
alleen toe tc schrijven aan hunne uitmuntende inrigtingen
voor onderwijs; de vorming, zelfs de hoogste wetenschappe-
lijke ontwikkeling, is voor ieder opengesteld, voor den
gegoede evenzeer als voor den mindergegoede, zelfs voor den
arme, zonder onderscheid van stand of oorsprong. Het
stolsel van openbare en goedhoope scholen heeft de natie
gered van den ondergang, waarmede zij door hare politieke
instellingen werd bedreigd. Indien de Duitschers als natie
staatkundig niet dien rang innemen, waarop zij een regt
hebben, nemen zij individueel eene eerste plaats in onder de
volkeren. In handel en nijverheid, (wij zwijgen van weten-
schappen en kunsten), komen zij overal vooruit, waar zij
zich vestigen. Er is geen handel- of stapelplaats in de
wereld, of gij ziet Duitsche huizen eene voorname, dikwijls
eene eerste rol vervullen. De oorzaak van dit verschijnsel
moeten wij zoeken in de algemeene vorming, welke zij op
hunne scholen verkrijgen door de stelselmatige ontwikkeling
van het verstand en de beoefening van die vakken, welke
hen geschikt maken om zelfstandig, zonder zoogenaamde
//kruiwagens en baantjes" vooruit te komen. Het is bekend,
dat de hoogere ontwikkeling van het verstand bereikt wordt
door dc beoefening der wiskundige wetenschappen en door
de grondige wetenschappelijke beoefening der Latijnsche taal.
Daartoe bestaat in Duitschland eene uitmuntende gelegen-
heid , en de bevolking maakt daarvan een ruim gebruik. Zoo
tellen de gymnasiün tc Emmerik cn Cleef (om den onge-
loovigen het onderzoek gemakkelijk tc maken) meer jonge
lieden dan het Amslerdamsche gymnasium; vele, meestal