Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 alli:rlei.
de goe<le zeden kwesteu, hfer wordt het kiesche oor vaii den jongeliag
het eerl)aar gevoel der maagd nergens beleedigd. Moge deze eigenschap
het boekske tot aanbeveling strekken!
STAATSBLADEN, van het Koningrijk der lyederlanden, van
1813 lot en met 1840. In geprest linnen band /18.00.
In geheel leder . . -20.00.
Terwijl elk der Jaargangen ook afzonderlijk tegen den zeer
geringen prijs van f 1,25 worden afgeleverd.
Het was gewis een gelukkig denkbeeld om al de Treilen, Besluiten,
Heglementen, Ordonnantiën, Puhlicaiien, Proclamatiën, enz. enz., die sedert
2 1 November i8i3 van de Hooge Landsregering zijn uitgegeven, naar
tijdsorde bijeen te zamelen en in het licht te zenc en. Daardoor toch werd
eene uitstekende dienst bewezen aan allen, wien de fretten van ons land ter
harte gaan, en vooral aan hen, die door hunne betrekking genoodzaakt
zijn, zich met die ff'etten enz., bekend te maken. Zij worden toch daardoor
van het zoo moeijelijk en tijdroovend naslaan van de van Gouverne-
ments-wege uitgegeven Staaishladcn ontheven, die niet minder dan 27
lijvige boekdeelen bevatten, welke hier in eenen band van 1270 compres
gezette, maar duidelijk leesbare bladzijden in twee kolommen zijn vervat,
de tegenwoordige Uitgevers, ü. B. van Goor te Gouda en V. A. d e
Jong te Jmhan, gaan onvermoeid met dit belangrijk werk voort. Aan-
gemoedigd door het debiet, dat het reeds mogt vinden, sparen zij van
huime zijde kosten noch moeiten, om het geheel aan het oogmerk der
gebruikers te doen beantwoorden. Wat aan dit werk eene groote waarde
voor den Gebruiker bijzet zijn de twee alphabetisch geordéhde Algemeene
Registers, waarvan het eene over de stukken van i8i3 tot en met i84o,
het andere over die van i84i tot en met i85o loopt, en waarin men
alzoo met een' enkelen oogopslag het begeerde stuk kan vinden, hetgeen
anders vaak een even vervelend als tijdroovend werk zou wezen.
JAARBOEKJES VOOR DE STAD GOUDA, in 8vo.
Prijs: per Jaargang,
1843..... . f 0,60. 1848. . . . . . f 0,60.
1844..... . - 0,60. 1849. . . .
1845..... . - 0,60. ! 1830 . . , . . . - 0,60.
1846..... . - 0,C0. 1851. . . . . . - 0,70
1847..... . - 0,60.
WOORDEN (Weinige maar belangrijke) over de Cholera
of Aziatische Braakloop-, ten gids voor hen, die de da-
delijke hulp van een' Geneesheer moeten ontberen.
Door een' Geneesheer, In gr. 8vo.....f 0.2o.
Het doel vau dit geschrift is, bij de herhaalde verwoestingen, die de
Cholera ook onder ons aanrigt, eenige op de proef goed bevonden
voorbehoedmiddelen aan de hand te geven, eu den onkundige in te lichten
omtrent hetgene hij, bij de eerste verschijnselen der ziekte, in afwachting
van geneeskundige hulp te doen hebbe. Het wil raden, helpen, bemoe-
digen. Moge het daartoe onder Gods zegen dienstig bevonden worden.