Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
alliiulet. 35
hetwelk te beter geschieden kan, daar de kaart geenszins overladen is.
De prijs dezer Kaart, die naar de Ijeste geschied- en aardrijkskundige
Inonnen (v. d. Aa, W i t k am p , B r n g s m a , Be ij er, Baarsel en
T u ij n) is l)ewerkt, mag votnv.eker een mininmm geacht worden, en
de Uitgever mag clan ook het genoegen smaken, dat zij van IIOOCFB-
HAND is aanhevolen.
DROOMBOEK (Allernieuwst en volledigst) voor ledereen.
Alpliabetisch geordend. Druk...../" 0.15.
Gij Droomers! liefhebbers van Droomen, Droomgeloovigen en Droombe-
gij vooral/M)omi/W('^<7cr.¥/ dit boekje is uwe gading! En
mogt gij hierin den Uitgever niet nj» zijn woord gelooven, zooveel kan hij
u nogtans in gemoede verzekeren, dat het gebruik van dezen sleulel tot
de heteekenis uwer nachtelijke visioenen u nimmer benaauwende Droomeu
zal baren, tenzij gij-zelven nooit — regt wakker waart geweest.
haezebroek (maria.), DE HEDENDAAGSCHE KOOK-
KUNST of de wetenschap om Ukher en goedkoop te elen
en te drinken. Gevolgd door een A a n h a n g s el, waar-
in men eene menigte voorschriften vindt, die schier da-
gelijks in de Huishouding van toepassing zijn, cn wier
deugdelijkheid door de ervaring is gebleken. druk
Aanzienlijk verbeterd en vermeerderd door J. V. Gros,
Eerste Kok van wijlen Z. 31. WILLEM l, in gr. 12^/1.30.
Hoe uitgebreid ook reeds in ons land de keukenlilteratiinr wezen moge,
zal dit werk toch gewis met welgevallen <loor alle Huisvrouwen en Keu-
kenvoogdessen worden ontvangen, daar het, behalve de door ervaring
geijkte Voorschriften, ook al die veranderingen, verl)eteringen en vereen*
voudigingen bevat, welke de f Wetenschap van Keuken cn Kelder in de
laatste jaren heeft ondergaan. Bij wijze van Aanhangsel vindt mên hier
ook een' grooten voorraatl van allerlei nuttige en voor elk huishouden-
gewigtige mededeelingen en voorschriften, welker gepastheid l)Oven allen
twijfel is verhe>eii. — Twee drukken van dit Keukenboek waren s|)oe-
dig uitverkocht, en daar deze Derde Uitgave door eeue zoo bevoegde
hand met zulke belangrijke aanmerkingen en b!j>oegsels is verrijkt ,
twijfelt de Uitgever in geenen deele aan (1(mi \erderen goetlen opgang
van dit in iedere huishouding onmisbaar Boek.
KAART (Nieuwe) van het Koningrijk der Nederlanden cn
het Gi'ooi-Hertogdom lAtxembiirg, benevens geheel België,
verdeeld in Provinciën........f 0.30.
PUNTEERBOEKJE (Nieuwsl), of de Kunst om de toekomst
met volle zekerheid voora! te vernemen. Uit het Arabisch
door A. E. Derde druk......../ 0.15.
Eene kleine bijdrage tot gezellig onderhoud Kleeft velen van soortge-
lijke hulpmiddelen om den tijd te verdrijven de smet aan, dat zij vaak