Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
3-4 allerlei.
Dichter te zijn , naar omstandigheden kan ivijzigen en
veranderen.............f 0.76.
ERUILOFTS-VREÜGDE, eene verzameling van
100 Liederen voor Ondertrouw-Parlijen, Groene-, Kope-
ren-, Zilveren- en Gouden-Bruiloften. . . . f 0.60.
AVie heeft wel uiet eens en meermalen behoefte gevoeld om bij Brui-
loften, Feestmalen en andere Partijen het woord te voeren of eenen
Toast in te stellen? Wel hem, die het talent bezit om bij zulke gele-
genheden zijne denkbeelden in gepaste taal uit te drukken : hij heeft
(leze werkjes niet noodig. Maar voor het groote aantal van dezulken,
die deze gave derven, kunnen zij niet anders diui welkom zijn. De
taal in al deze poi-'tische producten is gepast en eenvoudig, eu de meeste
verzen zijn zoodanig ingerigt, dat zij naar omstandigheden gewijzigd
kunnen worden, zoodat men ze niet woordelijk behoeft te gebruiken.
Wie deze wegwijzers bezit, zal wel schaars als Gast of als Ceremonie-
meester verlegen staan.
brasser (j. r.). TAFEL- of HANDBOEK VOOR KAAS-
KOOPERS en VERKOOPERS, om ligtelijk te berekenen ,
wat hnnne kazen in geld bedragen, zoo in het koopen
als verkoopen, 14®drukj op nieuw van drukfouten ge-
zuiverd, vermeerderd en naar de Nederlandsche inunl-
specis berekend...........f O.SO.
Eenvoudige inrigting, gemakkelijk gebruik, goedkoope prijs — wat
behoeft er meer ter aanbeveling van dit Boekje gezegd te worden?
burg (P. van der), SCHOOLKAART van hel Ko?iingrijk
der Nederlanden en hel Groot-Hertogdom Luxemburg. Uit
hoogachting .opgedragen aan den WelEdel-Geslr. Heer
J. HaefkeisSj Oud Consul-Generaal der Nederlanden in
Ccnïraal Amerika, thans Schoolopziener en Burgemees-
ter te Leerdam. In losse bladen gekleurd. . ƒ4.80.
Idem op katoen met rollen . - 7.70.
Wie zal in onze dagen nog bet nut van Jf'andkaarten voor de volks-
scholen willen betoogen? Wij noemen dan ook enkel ccn en ander op,
waaruit de doelmatigheid der opgenoemde kan blijken.
/ij heeft eene breedte van i6 en eene hoogte van 18 palmen, en
iKJvat behalve al dc steden en die dot-jjcn, welke meer dan 1000 iHieonm
lellen, ook alle andere plaatsen, hoe klein ook, die uil ccn geschied-,
aardrijks', of natuurkundig, geologisch of industrieel oogpunt eenige merk-
waardigheden bezitten. De namen zijn zoodanig aangebragt, dat de
Iwrlingen die van hunne zitplaatsen niet kunnen lezen, terwijl zij op
eenen afstand \an omtrent 4 ellen de verdeeling der provinciën,
het verschil tusschen de provinciale cn anondissements-hoojdsteden, tusschen
steden en dorpen, iusscheti straat- en spoorwegen en wat dies meer is
zeer goed kunnen onderscheiden. De 9 vellen klein olifants-papier ,
waarnit zij bestaat, zijn goed gelijmd, opdat de Onderwijzer het getal
der plaatsen naar zijne bijzondere behoefte zou kunnen vermeerderen,