Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 tectuür voor de jeugd.
De Schrijver van dit Werkje, die reeds menige proeven gaf van zijn
gelukkig talent om voor de Jeugd te schrijven, is ook hier geslaagd om het
nuttige met het aangename te vereenigen en zoo hun verstand en hart op
eene voor hen genoegelijke wijze te vormen. Het kind dat geen behagen
schept in deze Bloemen, zal wel niemand wenschen het zijne te heeten.
EEN WOORD AAN NEÉRLANDS JONGELINGSCHAP, op
den dag van hare 3Ieer der jarigheid. Door een' leeraar.
opgedragen aan zijnen jeugdigen vriend. . . ƒ 0.20,
Eeu gemoedelijk, verstandig woord, dat gewis toegang zal vinden tot
ieder onbedorven J o n g e 1 iu gs h a r t. Wie aldus het tijdstip
zijner meerderjarigheid als eene hoogst gewigtige époque zijns levens
leert beschouwen, die is op den weg om een achtingswaardig man en vader,
een nuttig burger voor Kerk en Staat te worden.
ESOPÜS [de kleine) voor de Jeugd, zijn zeldzame levens-
loop, benevens eene menigte zijner Fabelen. In 8". ƒ 0.^0,
FRANZ (AGNES), PARABELEN, met eene voorreda van P.
Moens..............f 1.50.
Deze Parabelen zijn in Duitschlaud met algemeene goedkeuring ont-
vangen. Het zuiver gevoel voor het schoone en goede, dat de oorsprong
kelijke Schrijfster daarin zoo levendig uitdrukt, bewoog de edelden-
keude menschenvrieudin, die zich onder de initialen M. C B. verbergt,
om de vertaling er van op zich te nemen, en zij deed dit op zoodanige
wijze, dat onze zoo loffelyk bekende Dichteres en Schrijfster Petro-
nella Moens zich opgewekt gevoelde, dit Werkje met eene voorrede
te verrijken. Zou het niet overbodig zijn, nog iets tot aanbeveling
dezer Parabelen te willen bijvoegen?
FABELEN VOOR DE NEDERLANDSCHE JEÜGD Met platen.
Druk.............f 1.50.
Vier-en-dertig fabelen in vloeijende versmaat, alle uit de beste fabel-
dichters overgebragt, en ieder door een plaatje (tot kleuren geschikt)
opgehelderd en versierd, ziedaar wat de jeugd in dit Werkje ontvangt.
GEDICHTJES VOOR DE LIEVE JEÜGD. Met 8 gekleurde
plaatjes.............ƒ 1.10.
Een aantal van 53 Dichtstukjes, in kinderlijken geest gezongen, en
opgeluisterd door 8 net gekleurde plaatjes, ziedaar wat dit Boekske
aanbiedt. Het kan de kleine I^ezers niet enkel aangenaam bezig hou-
den, maar ook hunne hartjes met de edelste gezindheden vervullen en
voor menig kwaad waarschuwen.