Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 romans zedeï.1jke veriiale^j.
c.) ROMANS, ZEDELIJKE VERHALEN.
LUBOJATSKI (Fr.), LUTHER EN DE ZIJNEN, Geschied-
kundige Roman. In gr. 8^ B Deelen met verschillende
Vignetten.....,........f 7.50.
Een in hooge male onderhoudend boek; een levendig romantisch verhaal
uil hel merkwaardigste tijdperk van de eerste helft der zestiende eeuw,
in hetwelk men den grooten Hervormer, zoo iu ziju openbaar
als huisselijk leven con amore vindt geteekend, en meteen aantal personen,
ook dezulken, die Luther de zijnen niet konde noemen, van nabij
kennis maakt. Het stelt doorgaans de personen sprekende en handelen-
de voor; en is vol schilderingen, zoo "wel vau tragische als comische too-
neelen.
PICARD (H.), DE BANNELING, Schetsen uit Noord-Jmerika.
Uit het Iloogdiiilsch, 2 dln. in gr, Svo., met verschil-
lende Vignetten..........ƒ 5.20.
Het zijn Schetsen van den staatkundigen, godsdiensligen en maatschappe-
lijken toestand van ISoord-Amenka. Het doet de Amerikanen handelende
optreden, en is in zulk een' levendigen stijl geschreven, dat wij als ware het
onder de bewoners dier streken verplaatst worden. Levendig schetst het
ons, aan welke bedriegerijen men blootgesteld is bij het aankoopen van
land, en wat men te doen hebbe. om zich voor opligterij te vrijwaren. Ook
de regtsbedeeling wordt niet vergeten, zoodat men gerustelijk deze Ta-
fereelen of Schetsen van Amerika mag aanbevelen niet alleen als een
onmisbaar Werk voor hen, die zich derwaarts begeven, maar ook als
eeue onderhoudende lectuur voor dezulken, die op eene aangename wijze
met dat Land nader bekend willen worden.
WILDENHAHN (Dr. AUGÜST), BLIKKEN IN s MENSCHEN
HART EN LEVEN, een viertal zinrijke verhalen. Uit
het hoogduitsch............f 2.75.
Dc met regt zoo gevierde schrijver van Johannes Arndt, Paul
Gerhardt, S pen er te Dresden e. a. levert hier, in't bevallig kleed
vaii't romantisch verhaal eu van het dagboek, vier verhalen, waarin hij eene
menigte hoogst }>elangrijke waarheden ontwikkelt en de heilzaamste lessen
geeft. Zijn levendige stijl, zijne gemoedelijke redenering kunnen wel haar
doel niet missen, en dat doel is: jden Lezer wijzer en l)eter te maken.
Geen vader of Moeder behoeft deze Lectuur (gelijk helaas zoo menige
andere!) voor den aankomenden Jongeling of de rijpende Maagd verbor-
gen te houden; zij znllen bun die veeleer in handen geven als een tegem
gift voor de verlokkingen der wereld, voor de afdwalingen van hoofd en hart.