Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
lectuur van luim, smaak. so
inoogsten. 't Zijn typen, waarin allerwege een fijne opmerkingsgeest en
eene diepe kennis van het menschelijke hart doorstraalt. Onbevredigd
legt gewis niemand dit l>oek ter zijde.
POLYCARPUS. MAGAZIJN VAN ALGEMEEN-NUTTIGE KUN-
DIGHEDEN.
Onder bovenslaanden titel zal dc Uiigcver ecno Serie van Werken in
hel licht geven, die achtereenvolgend, zonder eene bepaalde orde in de opeen-
volging der onderwerpen in 't oog Ie honden, de belangrijkste algemeen-
nuttige vakken van menschelijke kennis zullen behandelen. Al datgene,
waarvan in onzen veelvordercnden lijd geen beschaafd mensch onkundig
mag wezen, zoo hij zijne plaats in de zamcnleving met eere wil beslaan,
zal in dil Magazijn worden opgenomen, en ieder boekdeel, waaruit
het bestaat, zal op zich-zelf een gesloten geheel uitmaken. Allen zullen
in den eigentlyken zin des woords volksboeken, zyn, en toch de hoo-
gere eischen der weetgierigheid, voor zoo ver zij niet in 't gebied der
systematische wetenschap vallen, niet onbevredigd laten. De verschillende
onderwerpen zullen behandeld worden door onderscheidene Schrijvers,
die hel vertrouwen van hel Publiek vcrdienc/i en zich daarop reeds aan-
spraak verworven hebben. Het Magazijn zal eene Oefenschool en
een Leeskabinet voor alle standen cn voor eiken leeftijd zijn , maar
bijzonder de behoeften der aankomende jongo lieden van beiderlei geslacht
in hel oog hcuden.
Tol eene proeve van helgene hel naar beschaving cn kennis strevend
Publiek Ic wachten heeft, zien reeds het lichl dc vier cersle Afleverin«
gen van
J. L. Dubois. DE DIERENWERELD IN HARE GEAARD-
HEID EN VERRIGTINGEN, per Aüev. , . . / 0.75.
Het levendig tafereel der Dierenwereld wordt hier in bevallige kleuren
geteekend. In geleidelijke volgorde, in duidelijken en bevalligen stijl wordt
van ieder dier het wetenswaardigste vermeld ten opzigte vau gedaante,
kleury geaardheid, levenswijs, vaderland enz., waarbij tevens merkwaardige
bijzonderheden en anecdoten zijn gevoegd, die de lectuur hoogst boeijeiKl
maken. Reeds hebben de zoogdieren de pers verlaten, en zullen spoedig
door de vogels, de visschen eu overige Dierenklasseu gevolgd worden.
De uitgever gelooft met deze Dierenwereld in 't bijzonder, gelijk met zijnen
Polycarpus in 't algemeen, eene belangrijke bijdrage te leveren tot de
bibliotheek van ieder jong meusch , die naar algemeene kennis en be-
schaving streeft.