Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
ssÊfBOÊmma^mmmÊammm
20 land- en volkenkunde, staathuishoudkunde enz.
THIERS, OVER DEN OPENBAREN ONDERSTAND. Verslag
bij de Wetgevende Vergadering van Fra^iA-njt ingediend,
namens de Commissie van openbare ondersteuning en
voorzorg, den 2G Januarij 1850......f 1,20.
In dit werk van den beroemden Staatsman wordt bet belangrijke
vraagstuk der openbare weldadigheid van alle zijden onderzocht. Er
wordt nagegaan, welke in eene beschaafde christelijke maatschappij de
ware, duurzame en niet herse«schimmige middelen zijn , om de arme
klassen tc hulp te komen, hun den arbeid gemakkelijk te maken en
hun het lijden te verzachten. Wie zou de gevoelens van eenen T h i e r s
omtrent deze , in onze dagen meer dan ooit belangrijke zaken niet
willen kennen? Deze onze vertaling heeft de onbepaalde goedkeuring
van alle deskundigen verworven.
MACONNIEKE GESCHRIFTEN.
CLAVEL. {F.-T,B..) GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ
en der vroegere en latere Geheime Genootschappen, In
royaal gr. 8vü. .........../ 8,40.
Idem in half Eng. band. ......f 9,00.
Dit werk, de vrucht vau twintigjarige geregelde en onvermoeide vlijt,
dat met uiet minder dan 25 fraaije staalgravures is versierd en opge-
helderd, moet als een onmisbaar llamlboek voor elk lid der maconnieke orde
worden beschomvd, tei-wijl ook de oningewijde niet anders dan met nut en
genoegen de geschiedenis van een genootschap kan lezen, dat van de oudste
tijden af zulk een beduidenden invloed heeft uitgeoefend. Met even %eel
onpartijdigheid als zaakkennis bewerkt, bevat het tevens een' grooten
schat van historische daadzaken en treffende anecdoten, die dus verre
uog ongedrukt bleven , daar zij uit de verborgenste archieven, tot
welke de Schrijver toegang had, zijn geput. Van dit belangrijk werk
is een tweede vermeerderde eu verbeterde druk ter perse.
KLOSZ. (G.), DE VRIJMETSELARIJ, in hare ware Beteeke-
nis , uit de Oude en Echte Oorkonden der Steenwer-
kers, Masons en A'rijmetselaars in het licht gesteld. In
royaal Svo.............3,75.
Met het volste regt mag men verwachten, dat dit Werk, de vrucht
der veelvuldige studie van een zoo geleerden als schrandeien ax onbevoor-
nordcclden Vtijmetselaar, den verdienden opgang zal maken. Het maakt
op niets meer of minder aanspraak dan te zijn : Een onvervalscht cn
onopgesierd verslag omtrent den oorsprong, den aard en het doel der zoo-
veel besprokene, zoo vaak miskende, zoo schaars gekende Broederschap; en
dat verslag is getrokken uit een groot getal vau oorkonden, die de
Schrijver of zelf het eerst ontdekte, of die, als hier en daar verstrooid,